พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2558

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
 

หลวงพ่อได้บวชอุทิศชีวิตแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็มีความตั้งใจว่า จะนำพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมลงในจิตใจของเหล่าสาธุชน โดยไม่เลือกเพศ เลือกวัย เลือกเชื้อชาติ เพื่อให้ทุกคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสน และมีโอกาสปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมะภายใน ได้พบความสุขที่แท้จริง

 

       การปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ได้ค้นพบและคุณยายได้นำมาสอนแก่สาธุชนในภายหลัง ทำให้ข่าวการสอนของคุณยายบันทึกอยู่ในหนังสือวิปัสสนาบันเทิงสารŽเมื่อหลวงพ่อธัมมชโย (นามเดิมไชยบูลย์ สุทธิผล) สมัยที่ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมอ่านพบเข้าจึงเกิดความหวังที่จะพบคุณยายเพื่อตอบคำถามที่มีขึ้นในใจของท่านว่าคนเราเกิดมาทำไม มาจากไหน ตายแล้วจะไปไหน เป้าหมายชีวิตคืออะไร23)

     เมื่อหลวงพ่อมาพบคุณยาย และได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง จนเห็นคุณค่าของธรรมปฏิบัติ ทำให้ได้คำตอบที่สงสัยมานานอย่างชัดเจน คือรู้ว่าคนเราเกิดมาทำไม เป้าหมายชีวิตคืออะไร ทั้งยังทำให้ไปพระนิพพาน ได้ ช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้ เมื่อปฏิบัติธรรมมากเข้า ความตั้งใจในการประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตก็เกิดขึ้นภายหลังเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจึงอุปสมบทด้วยปณิธานมั่นว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเพื่ออุทิศให้แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่ลาสิกขา ในปี พ.ศ. 2512

 

ปณิธานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

       เมื่อหลวงพ่อได้บวชอุทิศชีวิตแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็มีความตั้งใจว่า จะนำพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมลงในจิตใจของเหล่าสาธุชน โดยไม่เลือกเพศ เลือกวัย เลือกเชื้อชาติ เพื่อให้ทุกคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสน และมีโอกาสปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมะภายใน ได้พบความสุขที่แท้จริง และมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งของชีวิต นี่คือความปรารถนาลึกๆ ที่อยู่ในใจของหลวงพ่อตลอดเวลาŽ24)

      เมื่อได้ปฏิบัติธรรมจนหลวงพ่อธัมมชโย เกิดประสบการณ์ภายในอันละเอียดลึกซึ้งด้วยตนเองแล้วท่านกล่าวว่าธรรมทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ใช่เป็นเรื่องนอกตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงนำเอาเรื่องในตัวที่ท่านได้เข้าถึงมาแนะนำสั่งสอน เปิดเผยให้เราได้ทราบ ให้เราได้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต เข้าถึงในสิ่งที่มีอยู่แล้ว

        ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแสงสว่างดวงธรรมภายใน กายภายใน มีอยู่แล้วในตัวเรา ไม่ได้เป็นนิมิต ไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกลางกายของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเชื้อชาติไหน ภาษาไหน หรือนับถือศาสนาใด ต่างแต่ว่าใครจะมีความรู้ได้กว้างไกล หรือเข้าถึงได้แค่ไหนเท่านั้นใครเข้าถึงแค่ไหนก็รู้จักในสิ่งที่ตนเข้าถึงสิ่งที่ตนยังไม่เข้าถึง เขาก็ยังไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงนำสิ่งที่มีอยู่แล้วที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงในยุคของท่านมาเปิดเผย ให้ทุกคนได้รู้จัก ได้เข้าถึง ได้หลุดพ้น และเกิดญาณหยั่งรู้ ได้เข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์Ž25)

       เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว หลวงพ่อธัมมชโย ก็เริ่มทำหน้าที่สอนการปฏิบัติธรรมแทนคุณยาย ตั้งแต่ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ จนกระทั่งมีสาธุชนให้ความสนใจมาปฏิบัติธรรมกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นจำนวนร้อย คุณยายจึงคิดหาพื้นที่สัก 50 ไร่ สำหรับสร้างวัด

  หลังจากการสร้างวัดแล้ว ท่านได้ขยายพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เพื่อรองรับการขยายงานพระพุทธศาสนา จนสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 


23) มูลนิธิธรรมกาย, 20 ปีวัดพระธรรมกาย, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553), หน้า 46.
24) มูลนิธิธรรมกาย, 20 ปีวัดพระธรรมกาย, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553), หน้า 61.
25) พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย), พรรษาวิสุทธิ์, (กรุงเทพฯ : ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์, 2544), หน้า 77.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0075480858484904 Mins