การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

 

การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

 

การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ...ด้วยจิตเลื่อมใส
            การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุ ไปประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อทำการสักการบูชา ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลแก่ผู้กระทำโดยตรง อย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังมีเรื่องราวปรากฏอยู่ใน พระไตรปิฎกมากมาย เช่น เรื่องของนางเสสวดีที่ได้ทำการ บูชาพระธาตุของพระสารีบุตร ด้วยอัญมณีและดอกไม้
ทองคำในสมัยเป็นมนุษย์ ก็ส่งผลทำให้ไปเกิดเป็นเทพธิดา บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (เสสวดีวิมานวัตถุ) หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มี เครื่องสักการะใด ๆ เลย แต่ได้ประกอบกุศลโดยการชักชวน ผู้อื่นให้บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตเลื่อมใส ก็ส่งผล ให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงส์ (อเนกวัณณวิมานวัตถุ) หรือแม้เป็นเพียงผู้จัดดอกไม้ที่ผู้อื่นนำมาถวายพระสถูป ให้ดูเรียบร้อยสวยงาม ก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพบุตร ชั้นดาวดึงส์ (สุนิกขิตตวิมานวัตถุ)             ตรงกันข้ามกับผู้ที่ห้าม ญาติไปบูชาพระสถูปเจดีย์ และติเตียนการบูชาพระสถูป ซึ่งบาปส่งผลทำ ให้ ไปเกิดเป็นเปรต ได้รับความทุกข์ทรมานต่าง ๆ นานา (ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ)
            การบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตเลื่อมใสนี้มีอานิสงส์เสมอกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
ขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ และด้วยอานิสงส์ อันไม่มีประมาณนี้เอง หลังจากละโลกแล้ว ผลบุญนี้จะช่วย
ปิดอบาย ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลก และครองจักรพรรดิ สมบัติในมนุษยโลก วนเวียนอยู่แต่ในสุคติภูมิ จนกระทั่ง บรรลุมรรค ผล นิพพาน..

 

 

ฉบับที่ ๑๓๙
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0081843495368958 Mins