เพลง พระศรีอริยเมตไตรย์ v.5

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5
คำร้อง : ตะวันธรรม
ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : ปัญจสิขะ
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ภาพ : พุทธศิลป์
ใช้เฉพาะในกาสอนศีลธรรม

-----------------------------------------------------------------

เนื้อเพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า
   พระศรีอริยเมตไตรย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า (x2)

พระองค์ทรงมีพระวรกายได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน 32 ประการ
พระวรกายอันประเสริฐจะสูงได้ 22 วา พระศรีอริยเมตไตรย์
ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่า อชิตพราหมณ์

พระองค์ทรงมีพุทธบิดา พระนามว่า สุพรหมพราหมณ์ ผู้สง่างาม
พุทธมารดาผู้เป็นสุดยอดกัลยาณี พระนามว่า พรหมวดีพราหมณี
มีพระโอรสผู้องอาจฉลาดล้ำ พระนามว่า พรหมวัฒนกุมาร

พระอัครสาวกเบื้องขวาเชี่ยวชาญด้านปัญญา มีชื่อว่า พระอโสกเถระ
พระอัครสาวกเบื้องซ้ายเชี่ยวชาญด้านฤทธา มีชื่อว่า พระพรหมเทวเถระ
พระอัครสาวิกาเบื้องขวา เป็นเลิศด้านปัญญา มีชื่อว่า พระปทุมเถรี 
พระอัครสาวิกาเบื้องซ้าย เป็นเลิศด้านฤทธา มีชื่อว่า พระสุมนาเถรี

มีพระสีหเถระ เป็นพุทธอุปัฏฐาก 
ท่านสุทัตตคหบดี และท่านสังฆเศรษฐี เป็นอุบาสกพุทธอุปัฏฐาก 

นางยสปวดี และนางสังฆาเศรษฐินี เป็นพุทธอุปัฏฐากฝ่ายมหาอุบาสิกา
มีต้นมหาโพธิ์พฤกษาคือ ต้นกากะทิง

สิ่งอัศจรรย์และบุคคลคู่บารมี
คู่บารมีพระศรีอริยเมตไตรย์
จะบังเกิดขึ้นในยุคหน้านี้เอง ยุคหน้านี้เอง ยุคหน้านี้เอง ยุคหน้านี้เอง

หากว่าเราประสงค์จะไปบังเกิดในยุคพระองค์
จงเว้นจากบาปอศุกลทั้งปวง
และหมั่นสั่งสมแต่บุญกุศล 
ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้ได้ตลอด
แล้วตั้งความปรารถนา
ว่าขอให้เราได้ไปบังเกิดในยุคของพระองค์ 

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์

เพื่อจะได้เห็นพระรัศมีออกจากพระวรกายมหาบุรุษ
อันประเสริฐและงดงาม
เพื่อจะได้เห็นพระรัศมีออกจากพระวรกาย
ครอบคลุมหมื่นโลกธาตุตลอดเวลา
จะได้ฟังพระสุรเสียงอันไพเราะ
แสงดธรรมอันงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย 
และจะได้บรรลุธรรมในยุคของพระองค์ 
ตามกำลังแห่งบุญบารมี

อีกไม่นานเท่าใด แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ 
อีกไม่นานเท่าใด แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ
อีกไม่นานเท่าใด แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ 
แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ หนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเอง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016539971033732 Mins