ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง

 

ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
 ๑. ขันติ    ความอดทน
 ๒. โสรัจจะ   ความเสงี่ยม

     

 

ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๗/๒๒๖
  องฺ. ทุก.  ๒๐/๔๐๙/๑๑๘

 

 

 Total Execution Time: 0.0011562705039978 Mins