จงยินดีในความไม่ประมาท

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

จงยินดีในความไม่ประมาท

 

พุทธพจน์เตือนใจ

          "ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท จงตามรักษาจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากหล่ม ประหนึ่งช้างที่จมลงในเปือกตม ถอนตนขึ้นได้ฉะนั้น" ขุททกนิกาย ธรรมบท

           หนทางการพ้นทุกข์จะต้องมีสติปัญญา และไม่ประมาท เพราะความประมาทเป็นภัยในสังสารวัฏ เป็นเหตุให้ต้องพบกับความทุกข์ทรมานในอบายภูมิ อีกทั้งเป็นต้นทางนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ผู้ประมาทจึงเปรียบเสมือนผู้ที่ตายแล้ว คือ ตายจากความดี จากกุศลธรรมทั้งปวง ทำให้ห่างเหินจากหนทางพระนิพพาน ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนย้ำว่าอย่าประมาท อย่ามัวยินดีว่าเราอายุยังน้อย สุขภาพร่างกายยังแข็งแรง จึงทำให้ชะล่าใจ ไม่เร่งขวนขวายในการสร้างบารมี

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0018495519955953 Mins