พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นออกจากคุก

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2558

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นออกจากคุก

            การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลก เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ยังมนุษยชาติให้พ้นจากกองทุกข์ ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานอย่างแท้จริง แต่เดิมพระองค์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญอย่างพวกเรา ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ดำเนินชีวิตด้วยความประมาท ทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง ปะปนคละเคล้ากันไป แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ 3 หรืออยู่ในคุก ดังที่เราได้ศึกษามาแล้ว เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ไม่ทราบว่าชาติแรกเริ่มตรงไหน และชาติสุดท้ายจะสิ้นสุดเมื่อใด ถูกความทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ครอบงำเรื่อยมา จนกระทั่งมีอยู่พระชาติหนึ่ง เกิดจิตสำนึกลึกๆ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ ได้พบความทุกข์มานับภพนับชาติไม่ถ้วนบีบคั้น ทำให้พระองค์เบื่อหน่ายต่อความทุกข์ มองหาหนทางที่จะออกจากทุกข์ให้ได้ และตั้งใจมั่นว่า เมื่อตนเองออกจากความทุกข์ หรือออกจากคุกในสังสารวัฏได้ จะต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ไปด้วยให้ได้ นี่คือความปรารถนาเริ่มต้นของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

           จากนั้นพระองค์ก็ลองผิดลองถูกหาวิธีการเพื่อการดับทุกข์เรื่อยมา จนเริ่มพบวิธีการที่ถูกต้องมาตามลำดับ และได้สร้างบารมีอย่างยิ่งยวดโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน สละเลือดเนื้อ อวัยวะ ชีวิต ผ่านอุปสรรคนานัปการโดยไม่ย่อท้อ มายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณ อันเป็นความปรารถนาสูงสุด เมื่อสั่งสมบารมีจนเต็มเปี่ยมแล้ว ในที่สุดทรงค้นพบวิธีการดับทุกข์เป็นผลสำเร็จ ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เลิศประเสร็จกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งปวง สามารถยกตนให้พ้นจากกองทุกข์ หลุดพ้นจากการถูกกักขังในภพ 3 ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน อันเป็นดินแดนที่ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นดินแดนแห่งบรมสุขอันเป็นนิรันดร์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ที่พระองค์ได้นำความรู้ที่พระองค์ทรงค้นพบความจริง มาชี้แนะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เห็นความจริงของชีวิตที่ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร ถูกกักขังวนเวียนอยู่ในภพทั้ง 3 อันเป็นคุกขังสรรพสัตว์ และยังทรงแนะแนวทางในการดับทุกข์ นำพา สรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการคุมขังในภพ 3 พ้นจากความทุกข์อันแสนทรมานในการดำเนินชีวิต อยู่ในสังสารวัฏ

 

            ดังนั้น วิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ จึงถูกเรียบเรียงขึ้น ด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันสุดประมาณนี้ โดยรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลายแง่มุม มาร้อยเรียง เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เห็นเส้นทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอนยิ่งขึ้น เพื่อน้อมนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ ออกจากคุกขังสรรพสัตว์ มุ่งสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานให้ได้

-------------------------------------------------------------------

GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 Total Execution Time: 0.006462283929189 Mins