พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2558

 

 พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง

 

สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ อณุง อคฺคึว สนฺธมํ.
 ค่อย ๆ ตั้งตัว เหมือนค่อย ๆ ก่อไฟจากกองน้อย  

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส. 
คนผลัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเกิดความเสื่อม  

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.
 คนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร 

 โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ. 
ค่อย ๆ เก็บรวบรวมทรัพย์ ดังปลวกก่อจอมปลวก  

ยงฺกิญฺจิ สถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ. 
การงานใด ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก  

รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ.
 พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00088458061218262 Mins