อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการ

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการ

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

....."ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการ คือ ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ย่อมทำความเห็นให้ตรง และจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการนี้แล" ธัมมัสสวนสูตร

 

.....เวลาแห่งการฟังธรรมเป็นเวลาที่มีคุณค่ายิ่ง จะช่วยยกใจของเราให้สูงขึ้น จากนิวรณธรรมทั้งหลาย เป็นการเพิ่มเติมปัญญาบารมีให้กับตัวเราเอง ไว้เป็นธรรมาวุธ คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

 

.....สิ่งที่ได้จากการฟังธรรม คือ อริยทรัพย์ เป็นสมบัติอันลํ้าค่า ยิ่งกว่าโลกิยทรัพย์ใดๆ ในโลกนี้ เพราะว่าเราจะได้เพิ่มพูนทรัพย์คือศรัทธา มีความเห็นถูกต้อง เป็นผู้มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ มีหิริโอตตัปปะ เกรงกลัวต่อบาปอกุศลทั้งหลาย ได้เป็นพหูสูต คือได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆ  เป็นการยกใจให้สูงขึ้น ได้สละความตระหนี่ ออกจากใจด้วยจาคะ รวมไปถึงสละอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจ เหลือไว้แต่อารมณ์ดี อารมณ์สบาย พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยภายใน อารมณ์จะแจ่มใส และดวงปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐก็เพิ่มพูนมากขึ้น

 

.....ส่วนสมบัติภายนอกนั้น ใช้ได้ก็เฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่ หลังจากนั้น ก็นำไปไม่ได้ การหาโอกาสเข้าไปฟังธรรม หรือสนทนาธรรมกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ทุกท่านควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะจะทำให้เป็นผู้สมบูรณ์ ทั้งโลกิยทรัพย์ในโลกนี้ และอริยทรัพย์ซึ่งเปรียบเสมือน กุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่สุคติโลกสวรรค์ และเป็นบันไดก้าวไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 Total Execution Time: 0.0074725985527039 Mins