เมื่อโลกทั้งปวงพินาศจนอากาศสืบเนื่องเป็นอันเดียวกันแล้ว เป็นเวลานานนับประมาณมิได้ เมื่อจะเกิดโลกขึ้นใหม่
...อ่านต่อ
เหตุที่ทำให้โลกพินาศ ในสมัยใดที่สัตว์ทั้งหลายมีสันดานหนาแน่นด้วยราคะ โทสะ โมหะ
...อ่านต่อ
อรูปพรหม เป็นพรหมที่อุบัติขึ้น เพราะเหตุแห่งการบำเพ็ญอรูปฌานกุศล
...อ่านต่อ
พรหม หมายความว่า ผู้ที่มีความเจริญอยู่ด้วยคุณพิเศษมีฌาน เป็นต้น ได้แก่เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นพรหมโลก
...อ่านต่อ
โดยปกติคำว่า "เทวะ" หมายถึงบุคคล ๓ จำพวก คือ ๑. สมมติเทวะ ๒. อุปปัตติเทวะ ๓. วิสุทธิเทวะ
...อ่านต่อ
คำว่า มนุษย์ มาจากคำว่า มน แปลว่าใจ รวมกับคำว่า อุษย์ หรืออุดม แปลว่า สูง มนุษย์จึงหมายถึงใจสูง ใจรุ่งเรืองและกล้าแข็ง
...อ่านต่อ
ในสมัยต้นกัป เทวโลกชั้นตาวติงสานั้นเป็นที่อยู่ของอสุรา ครั้นเมื่อมาฆมานพได้บังเกิดเป็นพระอินทร์ขึ้นในที่นั้น
...อ่านต่อ
อสุระ คือเหล่าสัตว์ที่ไม่สว่างรุ่งโรจน์ (คือไม่แช่มชื่น ด้วยไม่มีอิสระและความสนุกรื่นเริง)
...อ่านต่อ
เปรต หมายถึงสัตว์ที่มีฐานะห่างจากความสุขทั้งหลาย
...อ่านต่อ
คือสัตว์ผู้ไปโดยส่วนขวางเรียกว่า “ติรัจฉาน” หรืออีกความหมายหนึ่งแปลได้ว่าสัตว์ที่ขวางจากมรรคผล (ไม่สามารถบรรลุมรรคผล)
...อ่านต่อ
ขึ้นชื่อว่าสัตว์นรก หมายถึงสัตว์ที่อยู่ในสถานที่ ที่มีแต่การได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
พระยายมราช เป็นเจ้าของพวกเวมานิกเปรต บางทีก็ได้เสวยความสุข คือได้อยู่ในวิมาน มีต้นกัลปพฤกษ์ สวนทิพย์
...อ่านต่อ
นรก มีชุมใหญ่สำคัญ ๆ เรียกว่า มหานรกมีอยู่จำนวน ๔ ขุม ตั้งอยู่ในบริเวณปังสุปถวี ตรงลงไปเบื้องล่างของโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่ (ชมพูทวีป)
...อ่านต่อ
“เราคือสัตว์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน ๓๑ ภูมิ" ภูมิทั้ง ๓๑ อยู่ที่ไหน มีลักษณะอย่างใด เราจะไปอุบัติเกิดในที่นั้น ๆ ได้อย่างไร
...อ่านต่อ
ในขณะที่เราทุกคนลืมตาเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกนี้ สิ่งจำเป็นที่สุดที่ควรรู้ คือต้องรู้ว่าเราคือใคร เกิดอยู่ที่ไหน เกิดมาทำไม และควรทำอะไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล