ดังที่ได้อธิบายมาแล้วว่า ขั้นตอนการฝึกของพระภิกษุนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนในคณกโมคคัลลานสูตร
...อ่านต่อ
เมื่อพระภิกษุสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองได้แล้ว ก็ต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นด้วยต่อไป
...อ่านต่อ
 เมื่อคณกโมคคัลลานพราหมณ์ได้ฟังวิธีศึกษาในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนจบแล้วจึงทูลถามพระองค์ว่า เมื่อพระองค์ทรงสอนอย่างนี้
...อ่านต่อ
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจ ถึงการนำธัมมัญญูสูตร 5 ข้อแรกมาใช้ฝึกในขั้นตอนต่างๆ ของคณกโมคคัลลานสูตรได้อย่างชัดเจน
...อ่านต่อ
    ในคณกโมคคัลลานสูตรได้กล่าวถึงขั้นตอนการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไว้ 6 ขั้นตอนตามลำดับ
...อ่านต่อ
 จากการศึกษารายละเอียดในธัมมัญูสูตรทั้ง 7 ประการ ย่อมทำให้มองเห็นการฝึกฝน การพัฒนาตัวของพระภิกษุมาตามลำดับ
...อ่านต่อ
  นอกจากพระภิกษุจะสามารถฝึกฝนตัวเอง จนมีคุณสมบัติเป็นปุคคลปโรปรัญญู มีความสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อื่นได้อย่างดีแล้ว ฆราวาส
...อ่านต่อ
  จากรายละเอียดที่ได้ศึกษามา พอจะสรุปในเบื้องต้นได้ว่า พระภิกษุผู้จะเป็นปุคคลปโรปรัญญูได้นั้นจะต้อง
...อ่านต่อ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการแสดงธรรม พระภิกษุต้องไม่ลืมที่จะประเมินผลการแสดงธรรมของตนด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้ตรวจสอบถึงข้อดี
...อ่านต่อ
  การมีเรื่องตัวอย่างประกอบจะช่วยให้ผู้ฟังจดจำง่าย เข้าใจได้ง่าย และเกิดความเพลิดเพลินในการ ฟัง ไม่เบื่อหน่ายสามารถติดตามเนื้อหา
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลก ทรงแนะนำแสดงธรรมได้อย่างงดงาม
...อ่านต่อ
    หลักการเลือกธรรมะที่จะนำไปใช้ ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการแสดงธรรมนั้น พระภิกษุจะต้องมีความเข้าใจเรื่องเป้าหมายของการแสดงธรรมเสียก่อน
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักการดูคนเป็นไว้แล้ว ในเรื่องปุคคลปโรปรัญญู มีรายละเอียด ดังนี้ "ก็ภิกษุเป็นปุคคลปโรปรัญญูอย่างไร
...อ่านต่อ
  อย่างไรก็ตาม การทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ไม่ได้ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้ฟังว่ามีลักษณะอย่างไร
...อ่านต่อ
 สำหรับฆราวาส ก็สามารถนำเรื่องราวในสมัยพุทธกาล และพระวินัยของพระภิกษุมาประยุกต์ใช้ในการวางตัวเข้าหาชุมชนหรือกลุ่มคนได้
...อ่านต่อ
  จากรายละเอียดที่ได้ศึกษามา พอจะสรุปในเบื้องต้นได้ว่า พระภิกษุผู้จะเป็นปริสัญญูได้ จะต้อง 1. รู้และเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มบุคคลสำคัญในสังคม 4 กลุ่ม
...อ่านต่อ
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงการวางตัวกับกลุ่มคนทั้ง 4 กลุ่ม ไว้ 5 ลักษณะ คือ การเข้าไปหาการยืน การกระทำ การนั่ง และการนิ่ง ในอาการทั้ง 5 นั้น
...อ่านต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความถือดีเนื่องจากกลุ่มคนทั้ง 4 มีความคิดเห็นในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนา
...อ่านต่อ
บริษัท 4 คือใคร บริษัท ก็คือกลุ่มคน ในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 4 กลุ่ม
...อ่านต่อ
การเป็นปริสัญญู คือ การเป็นผู้รู้จักเข้าหาและวางตัวกับบุคคลทั้ง 4 กลุ่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ละกลุ่มควรเข้าไปหาอย่างไร
...อ่านต่อ
  "ปริสัญญู" แปลว่า ผู้รู้จักบริษัท รู้จักสังคมของคนเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติกาย วาจา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล