อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 27

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒


อานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสติ

พระธรรมกายเป็นของจริง มีอยู่ภายในตัวของพวกเราทุกคน เป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้จริง หากเรามีความเพียรทำกันอย่างสม่ำเสมอ และทำให้ถูกวิธี จะต้องเข้าถึงกันทุกคน ธรรมกายนี้เป็นหลักของโลก เป็นหลักของพระพุทธศาสนา คำสอนของพระบรมศาสดา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมสรุปแล้วก็ต้องการสอนให้สัตวโลกได้เข้าถึงพระธรรมกาย เพราะเมื่อเข้าถึงแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเข้าถึงพระตถาคตเจ้า เนื่องจากตถาคตคือธรรมกาย ตถาคตเป็นชื่อของพระพุทธเจ้า การที่เราระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งเป็นทางมาแห่งมหากุศล


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในอัคคัปปสาทสูตรว่า เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ผู้ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลอันเยี่ยม ไม่ว่าจะไปบังเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ย่อมมีความสุข ความบันเทิงใจ ได้เข้าถึงความเป็นผู้เลิศในทุกสถาน และในกาลทุกเมื่อ


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ กว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์ต้องสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน นับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียว บารมีของท่านจึงจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ พระองค์เป็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์ที่สุด ที่ใครๆ มิอาจจะเทียบได้ ทรงเป็นผู้ประเสริฐสุดในภพทั้งสาม คือกามภพ รูปภพ และอรูปภพ ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล พระองค์ทรงเป็นผู้เลิศที่สุด และเป็นเนื้อนาบุญของโลก ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลอันยอดเยี่ยม เพราะฉะนั้น บุญที่เกิดจากการทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธองค์ จึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล จะนับจะประมาณมิได้


ในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่า พระสตรังสี ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่มีอายุได้เพียง ๗ ขวบ พอท่านตัดสินใจออกบวช เพียงแค่โกนผมก็ได้บรรลุอรหัตตผลทันที เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านก็ระลึกชาติหนหลังด้วยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ตรวจดูด้วยธรรมกายอรหัต ดูภพในอดีตของท่านว่าได้ทำบุญอะไรไว้ ถึงได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เยาว์วัย


เมื่อย้อนไปดูการสร้างบารมีในอดีตชาติ ก็เห็นว่า เพราะได้ประกอบเหตุด้วยการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า และได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณอยู่เป็นประจำ ท่านได้เล่าว่า


ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นลูกของพราหมณ์มหาศาล มีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ก็เป็นผู้ไม่ประมาท ไม่มีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์เหมือนกับมหาเศรษฐีผู้อื่น ท่านได้นำทรัพย์ออกให้ทานแก่คนยากไร้และผู้ทรงศีลทุกวัน ใครมาขออะไรท่านก็ให้หมด ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จนเป็นที่รักและที่รู้จักทั่วทั้งพระนคร


ท่านยังเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความเชี่ยวชาญในไตรเพท ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญของพวกพราหมณ์ อีกทั้งยังแตกฉานในศาสตร์ต่างๆ หลายสาขา แต่ท่านก็ยังปรารถนาจะแสวงหาความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปอีก เพราะรู้ว่าความรู้ที่ศึกษามานั้น ไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ จึงตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษี เมื่อท่านออกบวช ก็มีพวกพ้องบริวารออกบวชตามกันอีกมากมาย ได้บำเพ็ญภาวนาจนได้ฌานสมาบัติ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ เป็นมหาฤาษีที่มีตบะแก่กล้ามาก


วันหนึ่ง ขณะที่มหาฤาษีกำลังทำสมาธิภาวนาอยู่บนยอดเขา พระปทุมุตตรพุทธเจ้า ทรงเห็นมหาฤาษีเข้ามาในข่ายพระญาณ ทรงทราบว่า ถ้าหากพระองค์เสด็จไปโปรด มหาฤาษีนี้ก็จะทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ และจะกล่าวคำสรรเสริญพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อม และด้วยอานิสงส์นี้ จะเป็นพลวปัจจัยให้มหาฤาษี ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า


ดังนั้น พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปบนยอดเขาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีโชติช่วงสว่างไสวไปยังมหาฤาษี เมื่อมหาฤาษีแลเห็นพระพุทธองค์ ก็ได้เทียบเคียงพุทธลักษณะกับสิ่งที่ตัวได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับลักษณะมหาบุรุษ เห็นความบริบูรณ์ของพระวรกาย จึงรู้ว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นอัครมหาบุรุษของโลก ผู้รู้แจ้งในสรรพสิ่ง เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว หมดสิ้นจากกิเลสอาสวะทั้งมวล จึงเกิดความปลื้มปีติมาก ได้รีบลุกขึ้นมาปฏิสันถาร เข้าไปถวายนมัสการพระบรมศาสดาและหมู่ภิกษุสงฆ์


ท่านได้กล่าวสรรเสริญพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์ว่า พระพุทธองค์ผู้เป็นเลิศ ผู้รุ่งเรืองประดุจดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ ทรงมีพระทัยประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาประมาณมิได้ มีพระสัพพัญญุตญาณประดุจเอกบุรุษผู้ยืนอยู่เหนือท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่มองไม่เห็นฝั่ง ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก จะหาบุคคลผู้ประเสริฐเทียบเท่าพระองค์เป็นไม่มี พระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุด ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พุทธองค์ด้วยเศียรเกล้า


พระปทุมุตตรพุทธเจ้าเมื่อทอดพระเนตรมหาฤาษีกำลังกล่าวสรรเสริญพระองค์อยู่นั้น ได้ทรงพยากรณ์ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ทั้งแสนรูปว่า มหาฤาษีผู้กำลังประคองอัญชลีและกำลังกล่าวชื่นชมเราอยู่นี้ ต่อไปในอนาคตจะได้ตรัสรู้ธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ในสำนักของพระสมณโคดมพุทธเจ้า จะมีชื่อว่า สตรังสี


เมื่อทรงพยากรณ์เสร็จแล้ว พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์ก็เสด็จเหาะกลับไป ฝ่ายท่านฤาษีก็บังเกิดมหาปีติท่วมท้นในหัวใจ ได้ตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลา ด้วยจิตที่เลื่อมใสยิ่งในพุทธองค์ พร้อมกับหมั่นสวดสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นเวลายาวนานถึง ๘๐,๐๐๐ ปี
เมื่อท่านละจากโลกไป ด้วยอานุภาพแห่งการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า และสวดสรรเสริญพระพุทธองค์ ทำให้ท่านได้ไปเสวย ทิพยสมบัติอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ เป็นผู้เข้าถึงความเป็นเลิศในสุคติภูมิ เป็นเวลายาวนาน เมื่อจุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์ ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า โรมะ ปกครองทวีปทั้ง ๔ มีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยรัตนะ ๗ ประการ คือช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว จักรแก้ว และแก้วมณี ปกครองชาวโลกให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ทำให้โลกได้รับความสงบสุขร่มเย็น และในภพชาติสุดท้าย คือสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านได้เกิดมาในตระกูลของมหาเศรษฐี กำลังบุญส่งต่อมาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ มีทรัพย์สมบัติพวกพ้องบริวารมากมาย พอมีอายุได้เพียง ๗ ขวบ เมื่อรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้ว ก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์


เนื่องจากท่านได้สั่งสมการเจริญพุทธานุสติมาโดยตลอด มีบุญบารมีเต็มเปี่ยม มีญาณแก่กล้าจนกระทั่งถึงที่สุด จึงได้ขออนุญาตบิดามารดาออกบวชเป็นสามเณร บิดามารดา เห็นความตั้งใจมั่นของท่าน จึงได้อนุญาต และในวันที่ท่านออกบวชนั้น ขณะที่พระอุปัชฌาย์กำลังโกนผม เพียงแค่ใบมีดจรดปลายผมเท่านั้น บุญที่ท่านเคยสั่งสมความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เต็มเปี่ยมล้น เหมือนกับน้ำที่เต็มตุ่ม เมื่อเติมน้ำลงไปเพียงหยดเดียวเท่านั้นก็ล้นเอ่อ บุญของท่านก็มากมายอย่างนั้น มีพลานุภาพมาก สามารถทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวง ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในทันที


การบรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยนั้น นับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็เกิดขึ้นแล้วกับท่านผู้มีบุญ แม้มีอายุเพียง ๗ ขวบเท่านั้น เพราะอานิสงส์ที่ท่านได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ จึงได้เข้าถึงสิ่งที่เลิศคือพระนิพพาน ได้รู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอด ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัย เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ได้บรรลุวิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ และจรณะ ๑๕ แทงตลอดหมดทั้งนิพพาน ภพสาม โลกันต์


เป็นผู้ได้บรรลุธรรมแบบสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา คือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้สะดวก ตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องยากลำบากทนทุกข์ทรมานกว่าจะได้บรรลุธรรม เพราะฉะนั้นความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า มีอานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ ควรที่เราจะต้องเจริญพุทธานุสติกันตลอดเวลา ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ด้วยใจที่ผ่องใส และยิ่งเราหมั่นกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยใจที่เลื่อมใส ก็จะยิ่งได้รับอานิสงส์มาก จะเป็นเหตุให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างง่ายดายสะดวกสบาย


"อสทิสทาน" ทานที่ทำได้ยากยิ่ง

ในวันที่ ๒๒ เมษายนที่จะถึงนี้ จะเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายได้ทำบุญใหญ่ ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นอสทิสทาน คือทานที่ทำได้ยาก บังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นอัศจรรย์ คือการที่เราจะได้พร้อมใจกันไปอาราธนาพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ เป็นจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสน ให้มาประชุมพร้อมกันที่สภาธรรมกายสากล เพื่อเราจะได้มีโอกาสได้สร้างอสทิสทาน


อสทิสทานคือทานที่หาได้ยาก แต่สิ่งที่เราจะได้ทำในวันนั้น ได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรจำนวนมากนั้น ได้ถวายทุนการศึกษาเพื่อสร้างปัญญาบารมีให้แก่ตัวเรา และส่งเสริมให้ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกสบาย เพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญของโลก เป็นอายุของพระศาสนา สืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดากันต่อไป ได้ขยายสันติสุขไปยังชาวโลก อาจจะเรียกได้ว่า เป็นอสทิสทานได้ คือทานที่ทำได้ยาก


ซึ่งจริงๆ แล้ว ในครั้งหนึ่งของพระพุทธเจ้าจะมีอสทิสทานเพียงครั้งเดียว ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าปเสนทิโกศลกับพระนางมัลลิกา ได้สร้างมหาทานบารมีแข่งกับชาวเมือง แต่ส่วนของเรา แม้จะยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงทีเดียว เพราะว่าการที่จะได้เห็นพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากขนาดนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก แล้วยังมีโอกาสได้ทำทานกับพระภิกษุสามเณรร่วมแสนรูป ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก


เพราะฉะนั้น ให้พวกเราทุกคนตั้งใจมั่นว่า จะต้องทำให้ได้ด้วยตัวเอง และเราจะชักชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมสร้างบุญกับเราด้วย โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆ ที่จะบังเกิดขึ้น เพราะการสร้างบารมีนั้น ที่จะไร้อุปสรรคนั้นเป็นไม่มี ขอให้เราเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นได้ การเลี้ยงพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พระภิกษุสามเณรจำนวนมากมายขนาดนี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายเลย


หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ จะทำด้วยตัวเองก็ดี หรือไปชักชวนหมู่ญาติมาร่วมทำก็ดี ตั้งกองบุญมหาภัตรรัตนทาน เลี้ยงพระภิกษุเลี้ยงสามเณรให้ได้ทีเดียวถึงแสนรูป คนหนึ่งจะทำหลายกองบุญก็ได้ ทำด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่น และกองบุญธรรมะคุ้มครองโลก เพื่อเป็นทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ก็จะเป็นปัญญาบารมีของเรา ทำกันให้เต็มที่นะลูกนะ สิ่งเหล่านี้เป็นบุญลาภของเราทีเดียว


นักสร้างบารมี ต้องดีใจ ต้องกระตือรือร้น หากว่าได้ยินข่าวของการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ยากจะหาได้ เมื่อได้ยินข่าวแล้วต้องเกิดความปีติ เกิดความยินดี ไม่นึกเรื่องอุปสรรคเลย คิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องทำให้ได้ กองบุญทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร เราจะต้องทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ชักชวนผู้อื่นเขามาทำ ส่วนกองบุญถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ที่เรียกว่า มหาภัตรรัตนทาน เลี้ยงพระภิกษุสามเณรได้เป็นแสนรูปทีเดียว เอาบุญนี้ติดไป ข้ามภพข้ามชาติ เหมือนกับคุณยาย เมื่อท่านทำบุญแล้วท่านก็อธิษฐาน จะมาร้อยคนก็ให้เลี้ยงได้ร้อย จะมาพันคนก็ให้เลี้ยงได้หมดพัน จะมาเป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน เลี้ยงให้ได้หมด ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แล้วเรื่องอย่างนี้ก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้ว หม้อข้าวใบเดียว สามารถตักเลี้ยงได้หมดทั้งชมพูทวีป


หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคน มีสมบัติปานนี้ มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง มีดวงปัญญาอันเลิศ แตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม มีพวกพ้องบริวารมากมายไปทุกภพทุกชาติ เพราะถ้าหากเราไม่มีพวกพ้องบริวาร ความสะดวกก็จะไม่มี จะทำอะไรก็ติดขัด แต่ถ้าเรามีพวกพ้องบริวารแล้ว ความสะดวกก็จะมี ซึ่งบริวารนี้จะได้มาจากการที่เราไปชวนคนอื่นเขาทำบุญ


เพราะฉะนั้น ในสถานการณ์อย่างนี้แม้จะยากลำบาก ก็อย่าหวั่นไหว ถ้าทำได้อย่างนี้ ลูกทุกคนจะเป็นยอดนักสร้างบารมีที่หาได้ยาก จะเป็นที่ชื่นชม อนุโมทนาสาธุการแก่เหล่าเทวดาทั้งหลาย เขาจะคอยจดจ่อดูเราทีเดียว ด้วยตาทิพย์ และด้วยหูทิพย์ คอยสอดส่องดูแลลูกอยู่ตลอดเวลา เทวดาเขาไม่ได้มองว่าใครสวยหรือใครหล่อ ใครรวยหรือใครจน เขาไม่ได้ดูกันตรงนั้น แต่เขาจะดูว่าใครสร้างบุญสร้างบารมี เป็นคนจน ถ้าสร้างบารมีเทวดาเขาก็ดู เป็นคนรวย ถ้าสร้างบารมีเขาก็คอยดู คอยดูแลเอาใจใส่ทีเดียว บุคคลใดที่มีเทวดาคอยดูแลเอาใจใส่ คอยอารักขา ชีวิตย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งนอนยืนเดินเป็นสุขกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นให้ลูกๆ ทุกคนตั้งใจสร้างบารมีกันต่อไป อย่าไปหวั่นไหวในสิ่งใดๆ ทั้งสิ้นนะ 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร