วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อัญเชิญจักรแก้ว บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

        ย้อนไปเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นับเป็นเวลากว่า ๒ ปีแล้ว ที่ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันอัญเชิญจักรแก้ว
ขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น นับเป็นครั้งแรก
ของการอัญเชิญประติมากรรมที่จำลองมาจากทิพยสมบัติคู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิ ให้ผู้มีบุญได้ประจักษ์ถึงอานุภาพของ
พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในโลกนี้

       และนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐของยอด นักสร้างบารมีอีกครั้งหนึ่ง ที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
ได้เมตตาให้ลูกๆ ทุกคนมาร่วมกันอัญเชิญจักรแก้ว จักรที่สอง ขึ้นประดิษฐาน บริเวณหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ในวันสิ้นปี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ นี้ เพื่อบูชาธรรม พระมงคลเทพมุนี ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จะหนุนนำให้ชีวิตของทุกท่านประสบแต่ความ
สุขความเจริญ และสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม นับตั้งแต่เริ่มศักราชใหม่นี้เป็นต้นไป

ประธานแห่งรัตนะ ๗

         จักรแก้วŽ คือทิพยสมบัติที่เป็นของคู่บุญของ พระเจ้าจักรพรรดิŽ ซึ่งเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระราชาทั้งปวง
ซึ่งเรื่องราวของพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมากมายหลายแห่งโดยสรุปแล้วบุคคลที่สามารถจะเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิได้จะต้องเคยสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามาก่อน เช่นเคยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลก่อนด้วย
จิตที่เลื่อมใส เป็นต้น และผลของบุญได้ส่งผลให้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ทรงมีฤทธานุภาพและพรั่งพร้อมด้วยสมบัติต่างๆ
มากมาย ซึ่งในบรรดาสมบัติทั้งหลายเหล่านั้น รัตนะ ๗Ž เป็นสมบัติที่มีอานุภาพมากและบังเกิดขึ้นด้วยบุญญาธิการ
ของพระเจ้าจักรพรรดิ

        รัตนะ ๗ ประกอบไปด้วย จักรแก้ว ดวงแก้ว ม้าแก้ว ช้างแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว และขุนพลแก้ว ซึ่งรัตนะทั้ง ๗ นี้
มีจักรแก้วเป็นประธาน เพราะเป็นรัตนะที่มีอานุภาพสูงสุด และยังเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าจักรพรรดิอีกด้วย
เพราะคำว่าจักรพรรดิŽ แปลว่า ผู้ยังจักรให้หมุนไป ซึ่งผู้ที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ ต้องมีจักรแก้วไว้ในครอบครองเท่านั้น
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่แท้จริง

        จักรแก้วจะบังเกิดขึ้น เมื่อพระราชาผู้มีบุญบารมีทรงตั้งใจรักษาอุโบสถศีล และอธิษฐานจิต เมื่อนั้นจักรแก้วที่เป็นสมบัติค
ู่บุญของพระองค์ ก็จะพลันปรากฏขึ้น โดยจะผุดเกิดขึ้นมาจากดิน ผุดเกิดขึ้นมาจากน้ำ หรือผุดเกิดขึ้นจากกลางอากาศ
ประการใดประการหนึ่ง และจะลอยมาประดิษฐานบนยอดปราสาทแก้ว ๗ ชั้นของพระเจ้าจักรพรรดิ

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

          เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงครอบครองจักรแก้ว รวมถึงรัตนะที่เหลืออีก ๖ อย่างแล้ว ก็จะทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่แท้จริง
และด้วยอานุภาพของจักรแก้วที่สามารถนำพาพระเจ้าจักรพรรดิ พร้อมข้าราชบริพาร เสด็จไปยังทวีปทั้ง ๔ ได้ภายในชั่วลัดนิ้วมือ
เมื่อจักรแก้วเคลื่อนตัวผ่านไป ณ ที่แห่งไหน ที่นั้นๆ ดอกไม้ก็จะผลิดอกเบ่งบาน ผลไม้ก็จะออกผล ภูเขาเงินภูเขาทอง
และภูเขารัตนชาติก็จะผุดขึ้นมา ซึ่งเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จมาโดยจักรแก้ว พระราชาของเมืองต่างๆ เมื่อได้เห็นอานุภาพ
ของพระองค์ก็จะยอมสิโรราบ และยกราชสมบัติถวาย ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจักรพรรดิจึงสามารถปกครองทวีปทั้ง ๔ ได้โดยไม่ต้องใช้
ศาสตราวุธใดๆทั้งสิ้น จากนั้นพระเจ้าจักรพรรดิจะทรงประธานโอวาทให้แก่ชาวทวีปทั้ง ๔ ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ทำให้ผู้คนในยุคนั้นจึงอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยอานุภาพของจักรแก้ว และบุญบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิ


พิธีอัญเชิญจักรแก้ว ประดิษฐานด้านหน้ามหาวิหาร
พระมงคลเทพมุนี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ภาพธุดงค์ต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ มหารัตนวิาหรคด รอบมหาธรรมกายเจดีย์

อัญเชิญจักรแก้วบูชามหาปูชนียาจารย์

          ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ นับเป็นโอกาสพิเศษที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันอัญเชิญจักรแก้ว จักรที่ ๒ ขึ้นประดิษฐานบริเวณด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นการบูชาธรรมผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งท่านมี
พระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ และสรรพทั้งหลาย เพราะท่านได้ยอมสละชีวิตเป็นพุทธบูชาจนสามารถนำคำสอน
ดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการค้นพบธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้กลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งเพราะพระธรรมกายคือพระรัตนตรัยภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย และเป็นสิ่งที่สูงค่ากว่ารัตนะทั้งปวงในภพสามนี้ แม้แต่รัตนะ ๗ ของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่อาจเทียบเทียมได้ เพราะรัตนะ ๗ แม้จะทรงอานุภาพสักปานใด ก็ยังไม่อาจช่วยให้ผู้ครอบครองสิ้นกิเลสอาสวะได้ แต่พระรัตนตรัยภายในเมื่อเข้าถึงแล้วสามารถ
ขจัดกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ช่วยมวลมนุษย์หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏไปสู่ดินแดนแห่งบรมสุขคือพระนิพพานได้

         ดังนั้นการอัญเชิญจักรแก้ว ซึ่งเป็นประธานแห่งรัตนะ ๗ มาประดิษฐานหน้ามหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี จึงเป็นการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ ด้วยสิ่งที่สูงค่าคือจักรแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิที่จำลองออกมา
เป็นประติมากรรมอันงดงาม เพื่อประดับบารมี และเสริมสง่าราศีให้มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีงดงามสง่า ราวกับทิพยประติมา
กรรมที่ประดับในทิพยวิมานของมหาสมณเทวบุตร ในดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตพระบรมโพธิสัตว์ ซึ่งยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่
มาในวันนั้นก็จะได้มีส่วนในบุญของการอัญเชิญจักรแก้วบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระเจ้า
จักรพรรดิ และชัยชนะต่ออาสวะกิเลสทั้งหลาย ซึ่งทุกท่านก็จะได้รับอานิสงส์ให้เป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงไปตลอดกาล

อยู่ธุดงค์รับปีใหม่

        นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม- ๑ มกราคม ๒๕๕๑ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธัมมชโยยังได้เมตตาเชิญชวนลูกๆ
ทุกคน มาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ เพื่อสร้างความใสและส่งความสุขไปสู่คนรอบข้างได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นโอกาสทองที่ทุกท่านจะได้
พาครอบครัว และเชิญชวนญาติสนิทมิตรสหาย มาร่วมกันอยู่ธุดงค์ปีใหม่ ใช้เวลาในช่วง วันหยุดให้เกิดคุณค่าต่อชีวิต
อย่างสูงสุด ซึ่งการมาอยู่ในแหล่งแห่งบุญย่อมเอื้อต่อการบำเพ็ญบุญ กิริยาวัตถุ ๑๐ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งทำทาน รักษาศีล
เจริญภาวนา ฟังธรรม ทำความสะอาดบุญสถานสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ฯลฯ และปิดท้ายด้วยการมาร่วมกันตักบาตร
ในวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับศักราชชัยอย่างถูกหลักวิชชา ซึ่งโอกาสในการสั่งสมบุญได้ครบถ้วนเช่นนี้ ในปีหนึ่งๆ นับว่าหาได้ยากยิ่ง

      ธุดงค์ปีใหม่ในครั้งนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ยอดนักสร้างบารมีทุกคนจะได้มาทบทวนงบดุลชีวิตของตนเองว่า ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้หมั่นทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อย่างตลอดต่อเนื่องตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้คอยพร่ำสอน เพื่อสร้างผังสำเร็จที่จะทำ ให้เราเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ ซึ่งเมื่อนึกทบทวนถึง บุญทุกบุญภายใต้วิหารหลังน้อย ใจของเราทุกคนก็จะปีติเบิกบาน ดวงบุญอันสว่างไสวก็จะพลันบังเกิดขึ้นมากมายทับทวี และบุญนี้จะหนุนนำให้เราได้เข้าถึงธรรมะภายในอันสว่างไสวเป็นการเปิดรับศักราชใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรือง
และสว่างไสวได้อย่างแท้จริง

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร