วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ "รวมพลังพุทธบริษัท ๔ ปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา"

บทความพิเศษ

เรื่อง : ธีรนาถ

 


 

มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก

"รวมพลังพุทธบริษัท ๔

ปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา"

สร้างพระธรรมกายประจำตัว ครั้งสุดท้าย

ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

         "วันคุ้มครองโลก" วันสำคัญที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า "โลกจะปลอดภัย เมื่อใจของทุกคนเข้าถึงธรรม" ซึ่งการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปสู่จิตใจของมวลมนุษย์ชาติ คือสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองโลกได้อย่างแท้จริงและสิ่งนี้คือมโนปณิธานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมดลกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปทั่วโลกตลอดมา

 __________________________________________________________________________

มหาสังฆทาน
เพื่อการปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

         การนำธรรมะไปคุ้มครองโลกได้นั้น ลำดับแรก ชาวพุทธจำเป็นจะต้องช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดุจดั่งในยุคพุทธกาลเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ ตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ผ่านมา พระเดช พระคุณราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย จึงดำริให้มีโครงการบวชพระทั่วประเทศจำนวนหลาย แสนรูป เพื่อแก้ไขปัญหาวัดร้างให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย อีกทั้งยังได้จัดโครงการบวชอุบาสิกา แก้วหน่ออ่อน รวมพลังสตรีทั่วประเทศนับล้านคนมาช่วยกันทำนุบำรุงและปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่ง ทั้งสองโครงการล้วนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สร้างความตื่นตัวให้แก่พุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันเป็นรูปธรรมว่า พระพุทธศาสนาของเรากำลังจะกลับมาเข้มแข็งและ กำลังจะแผ่ขยายร่มเงาแห่งธรรมะของพระพุทธองค์ ไปปกป้องคุ้มครองโลกให้มีสันติสุขได้อย่างแน่นอน

         ด้วยเหตุนี้ ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ จึงนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ไปสั่งสมมหาทานบารมี เพื่อการปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ด้วย ๒ บุญใหญ่อัศจรรย์ นั่นคือ การสร้างพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายใน มหาธรรมกายเจดีย์ เป็นโอกาสสุดท้าย และการถวาย มหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด จากทั่วประเทศ

 

โอกาสสุดท้าย

สร้างพระธรรมกายประจำตัว

         สืบเนื่องจากตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา มีสาธุชนจากทั่วประเทศนับล้านคนได้เดินทางไปร่วม งานบุญข้างต้นที่วัดพระธรรมกาย และได้ไปกราบสักการะมหาธรรมกายเจดีย์ ทำให้ได้ทราบถึงความ สำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย จึงเป็นเหตุให้สาธุชนใหม่เป็นจำนวนมากได้แจ้งความ จำนงขอสร้างพระธรรมกายประจำตัว เพื่อจารึกชื่อ-สกุลของตนเองและหมู่ญาติมิตรให้คงอยู่คู่มหาเจดีย์ อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการฟื้นฟู ศีลธรรมโลกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนานนับพันปี

  

         ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการสร้างพระธรรมกายประจำตัวขึ้นเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับสาธุชนใหม่ ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร รวมถึงเจ้าภาพที่เคยจองสร้างไว้แต่เดิม ให้มาร่วมกัน สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้แก่ตนเอง หรือสร้าง เพื่อตอบแทนคุณบุพการี และหมู่ญาติมิตร รวมถึงสร้างเพื่อบูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันคุ้มครองโลกปีนี้อีกด้วย โดยในเบื้องต้นทางวัด จะให้สิทธิการจารึกชื่อที่ฐานขององค์พระแก่ท่านเจ้าภาพทุกราย ทั้งผู้สร้างใหม่และเจ้าของบุญเดิม ที่ สามารถร่วมบุญครบจนเต็มองค์ภายในวันคุ้มครอง โลก คือวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ เพื่อให้การประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัว ทั้ง ๑ ล้านองค์ เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ และสามารถที่จะเตรียมความพร้อมในการฉลองมหา-ธรรมกายเจดีย์ในวาระโอกาสที่สมควรสืบไป

  

ถวายมหาสังฆทาน

๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วสังฆมณฑล

         ทัสสนานุตริยะอันเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคณะสงฆ์ ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ กำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะนับเป็นครั้งที่ ๓ ของประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้ว ที่จะได้มีการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จากทั่วสังฆมณฑล โดย ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการจาก ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ รวมถึงตัวแทนพุทธบุตร จาก ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาในภาคใต้เอาไว้ ซึ่งทุกรูปจะได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ให้แก่ญาติโยมและสาธุชนจากทั่วประเทศและทั่วโลก เป็นจำนวนหลายแสนคน เพื่อสั่งสมมหาทานบารมี ร่วมกัน ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อันเป็นการรวมพลังกันของพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน ที่มีเจตจำนงตั้งมั่นจะร่วมกันปกป้อง พระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากวิกฤตภัยทั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป

 
 

         วันคุ้มครองโลกปีนี้ จึงถือเป็นบุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธทั้งแผ่นดินที่จะได้ไปถวายภัตตาหารอันประณีต รวมถึงปัจจัยไทยธรรมต่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์มีดำริให้จัดทำ ขึ้นอย่างประณีตงดงาม เพื่อมอบถวายแด่คณะสงฆ์ ทุกรูป อันจะเป็นทางมาแห่งบุญจากการได้ถวายของ ที่ดี ของที่เลิศ ของที่ประเสริฐ อันสมควร แก่ สมณบริโภค ซึ่งจะมีอานิสงส์ให้ผู้มีบุญทุกคนย่อม ได้ของที่ดี ของที่เลิศ ได้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ไปทุกภพทุกชาติ และยิ่งไปกว่านั้น มหาสังฆทานในครั้งนี้ยังเป็นการถวายกำลังใจแด่พระสังฆาธิการ ทั่วสังฆมณฑล ผู้เป็นประดุจธงชัยและเป็นหัวใจ ของการธำรงรักษาและสืบสานงานพระพุทธศาสนา เพื่อให้ทุกรูปบังเกิดกำลังใจอันมหาศาลและมีความ เชื่อมั่นอันเต็มเปี่ยมว่า "บัดนี้พุทธบริษัท ๔ ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว"Ž และทุกคนพร้อมที่จะรวมพลังกันอุทิศชีวิตปกป้องพระศาสนา และช่วยกันเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปคุ้มครองใจของชาวโลกให้บังเกิดสันติสุขที่แท้จริง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล