วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันมาฆบูชา ๒๕๕๕

ทบทวนบุญ

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

  

วันมาฆบูชา
จุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

 

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๐

พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยสโครงการสอบ

ตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ ๖

          แสงสว่างจากดวงประทีปธรรม คือ แสงสว่าง อันเกิดจากเพลิงปัญญาอันรุ่งโรจน์ของพระพุทธเจ้า ที่ส่องทางให้หมู่มนุษย์ได้มองเห็นเป้าหมายของชีวิตอย่างชัดแจ้ง หนทางอันประเสริฐนี้เห็นได้ยากยิ่งนัก แม้ดวงอาทิตย์จะขึ้นพร้อมกันสักร้อยพันดวง ย่อมมิอาจบดบังรัศมีแห่งพระปัญญาอันโชติช่วงของพระพุทธองค์ พระปัญญาของพระพุทธองค์ย่อมเปิด หนทางสว่างให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจาก ทะเลแห่งกองทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอันยาวไกล..

          แสงสว่างจากประทีปธรรมนี้ ได้ถูกจุดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ย้อนกาลผ่านไปได้ ๒,๕๐๐ กว่าปี ณ เวฬุวันมหาวิหาร พุทธสาวก ๑,๒๕๐ รูป ที่ได้ยาตราไปทั่วแคว้นแดนชมพูทวีป ต่างกลับมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายทางวาจา ทว่ารู้ได้ด้วย ใจ ซึ่งเหล่าอริยสาวกล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา และต่างบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ คือความอัศจรรย์ ๔ ประการที่เกิดขึ้นใน "วันมาฆบูชาŽ" ซึ่งเป็นวันประกาศอุดมการณ์ในพระพุทธศาสนา ให้ชาวโลกได้ ประจักษ์

          พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึง ปัจจุบัน เพราะมีจุดเริ่มต้นจากความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดา ที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติ ทำให้ ทรงสละแม้กระทั่งชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อพระโพธิญาณ นับเป็นภาระรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนัก

          แม้ปัจจุบันนี้ พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว แต่ทว่าโลกไม่เคยมืดมนตราบใด ที่ยังมีผู้จุดประทีปนี้ส่งต่อกันไปอย่างไม่หยุดยั้ง หนึ่งในนั้นคือ พวกเราชาวพุทธที่ยังสืบทอดมรดกธรรมในวันนี้ ได้ร่วมกันจุดโคมมาฆประทีปนับแสนดวงน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เหล่าสาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมใจบำเพ็ญมหากุศลกันตั้งแต่ เช้าจรดค่ำ และร่วมชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย ในพิธีมอบโล่พระราชทานและโล่เกียรติยศ รางวัลตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"Ž ครั้งที่ ๓๐ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 


 

          เวลา ๐๖.๐๐ น. เริ่มบุญใหญ่ในยามเช้า ด้วยการสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนับพันรูป คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร สาธุชนในชุดขาวน้อมนำข้าวสารอาหารแห้งที่ตระเตรียมมาอย่างประณีต บรรจงใส่บาตรพระด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานในบุญใหญ่ เนื่อง ในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา

          เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานสงฆ์นำสาธุชน นั่งสมาธิเจริญภาวนา กลั่นใจให้ใสสะอาด เพื่อรองรับ มหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

  

          ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๒๐ น. รับฟังเรื่องราวความ ประทับใจของตัวแทนนิสิตนักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในรายการ "สู้ต่อไปŽ" จากนั้น เป็นพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานและโล่คุณธรรม "ทางก้าวหน้าŽ" ครั้งที่ ๓๐ และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๒ โล่ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ณ รัตนบัลลังก์ นำโดยริ้วขบวนธง ขบวนพานดอกไม้ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนร่วมอัญเชิญรางวัล

 


 

          เมื่อท่านประธานสงฆ์ คือ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ผู้แทนโครงการฯ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา ของโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า จากนั้น ท่านประธานสงฆ์มอบโล่พระราชทาน และโล่คุณธรรมแก่ผู้ชนะเลิศในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสถานศึกษาดีเด่นในแต่ละภูมิภาค และให้โอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนคนเก่งและดี ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 


 

          เวลา ๑๕.๐๐ น. มีพิธีถวายโล่เกียรติคุณแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ทำคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ในการเผยแผ่ศีลธรรม ให้กับมหาชนอย่างกว้างขวาง เมื่อท่านประธานสงฆ์ พระเทพญาณมหามุนี เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก ศ.ดร.ไมเคิล ชาปิโร (Prof. Dr. Michael Shapiro) กล่าวรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ ดร.ประกอบ จิรกิติ กล่าวแปลคำกล่าวรายงาน เป็นภาษาไทย จากนั้น ศ.ดร.ไมเคิล ชาปิโร และคณะ จำนวน ๖ ท่าน ขึ้นถวายโล่เกียรติคุณแด่พระเทพญาณมหามุนี แล้วถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

  

          พิธีภาคค่ำ เป็นการจุดโคมมาฆประทีป ถวาย เป็นพุทธบูชา ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

  

          เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ จุดไฟฤกษ์ นำเหล่า สาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนากลั่นใจให้พิสุทธิ์ผ่องใส เพื่อรองรับบุญใหญ่ในวันนี้ ตัวแทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยท่านประธานสงฆ์จุดประทีปเทียนชัยส่งต่อให้พระภาวนาวิริยคุณ

  

          เพื่อส่งต่อความสว่างเรื่อยไปแก่คณะสงฆ์ และสาธุชนทั้งหลายที่จะประกอบพิธีเวียนประทักษิณ เสียงสวด สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ เหล่าสาธุชนนับแสนคนทั่วทั้งลานธรรมเปล่งเสียงสวดมนต์ดังกังวาน ในมือถือโคมประทีปแก้วใสรูปดอกบัวก้าวย่างอย่างสงบ สง่างาม ด้วยจิตที่ศรัทธา เลื่อมใสน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

          เมื่อถึงเวลาอุดมมงคล พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) นำอธิษฐานโคมมาฆประทีป และกล่าวเชิญประธานในพิธีจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด ไม่นานนัก.. โคมประทีปนับแสนได้เปล่งประกายสว่างไสวทั่วลานมหาธรรมกายเจดีย์ ดุจดัง ทะเลเทียน จนสามารถสะกดมหาชนในปริมณฑลให้ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ ดังจะประกาศ ความยิ่งใหญ่ของแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์ ที่ส่องสว่างหนทางธรรมอันประเสริฐ ให้แก่มวลมนุษยชาติมายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี เหล่าผู้มีบุญต่างอธิษฐานจิตต่อหน้าดวงประทีป ปลาบปลื้มยินดีกับมหากุศลที่ได้กระทำในบัดนี้ จากนั้นพระภาวนาวิริยคุณนำกล่าวอธิษฐานจิต และแผ่เมตตาเป็นอันเสร็จพิธี

          ท้องฟ้าเหนือมหาธรรมกายเจดีย์ในยามนี้งดงามสว่างไสวสุดจะพรรณนา นึกย้อนไปในสมัยพุทธกาล พระจันทร์วันเพ็ญเสวยมาฆฤกษ์ ค่ำคืนนั้น โอกาสโลกเป็นใจ ฟ้าใสกระจ่างดุจกระแสบุญห้อม ล้อม ดวงจันทร์ในค่ำคืนนี้ เป็นดวงเดียวกันกับคืนวันนั้น เมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ดวงดาวในยามนี้ ก็เป็นดาวกลุ่มเดียวกันกับในสมัยพุทธกาล ดุจเป็นประจักษ์พยานยืนยันของความสถิตสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยเสื่อมถอย

  

          แม้เปลวประทีปจะต้องหลอมละลายตัวเองเพื่อให้ความสว่าง แก่ผู้อื่น แต่ทว่าความสว่างที่จุดส่งต่อกันเรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง คือพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่ไม่ เคยมอดดับ คุณค่าแห่งเปลวประทีปแม้เพียงหนึ่งดวงจึงมีค่าเป็นอจินไตย คือจะนับจะประมาณมิได้ หาก หมั่นน้อมนำความสว่างนั้นมาหยุดนิ่ง ณ กลางใจ ย่อมเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ-เจ้าได้อย่างแท้จริง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 114 เมษายน ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล