วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความยอดเยี่ยมทั้งปวงที่ คุณยายอาจารย์ได้สร้างไว้ ณ วัดพระธรรมกาย

ความยอดเยี่ยมทั้งปวงที่

คุณยายอาจารย์ได้สร้างไว้ ณ วัดพระธรรมกาย

โดย : พระนพดล สิริวังโส

 

         วันนี้ ท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่อาตมาจะได้นำมาแสดง โดยเอาคุณธรรมของคุณยายของเรา คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ที่ได้อุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรม อุทิศชีวิตให้กับงานพระศาสนา คุณยายนั้น ได้สร้างวัดอันยอดเยี่ยม ได้สร้างพระ สร้างวัดพระธรรมกาย เป็นวัดที่มีคนมาปฏิบัติธรรมมากที่สุดในประเทศไทย เป็นวัดที่มีพระมากที่สุดในประเทศไทย

         ทัสสนานุตตริยะ การเห็นอันยอดเยี่ยม พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ในอนุตรตริยสูตร อังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต ว่าการเห็นช้าง การเห็นม้า การเห็นดวงแก้ว การเห็นสมณะพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ นั่นไม่ใช่การเห็นอันยอดเยี่ยม แต่บุคคลใดมีศรัทธาเลื่อมใส มีศรัทธาไม่หวั่นไหว ได้เห็นพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต นั่นคือ การเห็นอันยอดเยี่ยม

         วัดพระธรรมกายได้มีสาวกของพระตถาคตมารวมกัน และได้มีการถวายปัจจัยเป็นทุนการศึกษาให้แก่สาวกของพระตถาคตจำนวนเป็นแสน นั่นการเห็นอันยอดเยี่ยมได้บังเกิดขึ้นแล้วที่วัดพระธรรมกาย เป็นวัดที่คุณยายได้สร้างขึ้นมา

         การฟังเสียงเพลง การฟังเสียงสูงเสียงต่ำ เสียงพิณ เสียงกลอง นั่นไม่ใช่การฟังอันยอดเยี่ยม แต่บุคคลใดเลื่อมใสศรัทธาได้ฟังคำที่พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงดีแล้ว นั่นเป็นการฟังอันยอดเยี่ยม วัดพระธรรมกายได้มีการฟังอันยอดเยี่ยม

         การศึกษาศิลปะช้าง ศิลปะม้า ศิลปะฟันดาบ นั่นไม่ใช่การศึกษาอันยอดเยี่ยม แต่บุคคลใดศึกษาในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ที่พระตถาคตหรือพระสาวกของพระตถาคตแสดงแล้วในธรรมวินัย นั่นเป็นการศึกษาอันยอดเยี่ยม

         วัดพระธรรมกายของเราก็มีการศึกษาอันยอดเยี่ยม เพราะอาศัยคุณยายนี้

         การได้ลาภอันยอดเยี่ยม การที่บุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสในพระสาวก หรือสาวกของพระตถาคต นั่นก็เป็นลาภอันยอดเยี่ยม

         ปาริจาริยานุตตริยะ คือการบำรุงอันยอดเยี่ยม การบำรุงบุคคลชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ำ นั่นไม่ใช่เป็นการบำรุงอันยอดเยี่ยม แต่บุคคลใดมีความเลื่อมใสศรัทธา บำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต นั่นเป็นการบำรุงอันยอดเยี่ยม

         วัดพระธรรมกายมีการถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรจำนวนพัน ได้มีการบำรุงอันยอดเยี่ยม

         อนุสตานุตตริยะ การตามระลึกอันยอดเยี่ยม การตามระลึกถึงบุตรภรรยานั้น ยังไม่ได้เป็นการตามระลึกอันยอดเยี่ยม การระลึกถึงทรัพย์สมบัติต่างๆ ยังไม่ใช่การตามระลึกอันยอดเยี่ยม แต่บุคคลใดตามระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต นั่นเป็นการตามระลึกอันยอดเยี่ยม

 

เมื่อเราเข้าวัด ก็มุ่งหวังอย่างเดียว คือ เพื่อมาสร้างความดีให้มาก ๆ มาเอาบุญนั่นเอง มาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ ๆ ฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่า เราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิต เพราะว่าเราได้เสียสละเวลา สละโอกาส ทุ่มเททุกอย่างมาแล้ว ก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที

คุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย                      

      วัดพระธรรมกายได้มีการสอน การตามระลึกอันยอดเยี่ยม คือตามระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือ พระธรรมกายที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายนั้น

         ที่มีวัดพระธรรมกายได้ มีหลวงพ่อได้ มีพวกเราได้ทุกวันนี้ ก็เพราะอาศัยคุณยายนั้นเอง คุณยายจึงเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะว่าตัวท่านเองเป็นนักปฏิบัติธรรม คุณยายเป็นบุคคลตัวอย่างของนักปฏิบัติธรรม ของบุคคลที่ได้สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี คุณยายได้สร้างวัดถูกต้องตามคำสอนในพระไตรปิฎกว่า สถานที่นั้นต้องสัปปายะ ต้องไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไป การคมนาคมสะดวก กลางคืนเงียบสงัด กลางวันไม่พลุกพล่าน

         นอกจากสถานที่สัปปายะแล้ว คุณยายก็ได้สอน แล้วก็ได้สร้างบุคคลให้สัปปายะอีก บุคคลที่สัปปายะนั้นหมายถึงว่าบุคคลที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในธรรมะ ในวินัยก็ดี ในพระสูตรก็ดี หรือในการปฏิบัติก็ดี นอกจากจะมีสถานที่สัปปายะคือบริเวณของวัดแล้ว ยังมีบุคคลสัปปายะอีก ใครติดขัดธรรมะปฏิบัติ กราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย หรือพระอาจารย์รูปอื่น ๆ ก็ได้ แล้วยังได้มี ได้ทำอาหาร สัปปายะ ธรรมะสัปปายะอีก

         จึงทำให้พวกเราทั้งหลายรับความสุขจากการปฏิบัติธรรมและหลาย ๆ ท่านได้เข้าถึงธรรม เข้าถึงพระธรรมกาย หลายๆ ท่านมีความสุข

         เพราะฉะนั้นคุณยายจึงชื่อว่า เป็นบุคคลที่ปิดประตูนรก เปิดประตูสวรรค์ และนิพพานให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายนี้ บุญคุณของคุณยายนั้นจะนับจะประมาณมิได้ กล่าวไปแล้วในอังคุตรนิกาย ติกกนิบาต พหุการสูตร ว่า การที่บุคคลคืออาจารย์ ยังบุคคลคือลูกศิษย์ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในหรือถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บุคคลคืออาจารย์นั้นมีคุณจะนับจะประมาณมิได้ การที่บุคคลคือลูกศิษย์นั้นอาศัยอาจารย์นั้น ได้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่ ได้บรรลุด้วยเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ บุคคลคืออาจารย์นั้นมีคุณจะนับจะประมาณมิได้ จะหาบุคคลใดที่มีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลคืออาจารย์นั้นยาก

         การที่เราจะทดแทนคุณครูบาอาจารย์ จะมีด้วยปฏิบัติบูชากับอามิสบูชา ปฏิบัติบูชานั้น เราก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านทุกวัน แล้วก็มาที่วัดของเราวันอาทิตย์ อามิสบูชา เราก็จะได้สร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา เป็นการบูชาคุณครูบาอาจารย์ ท่านเป็นผู้สอน ผู้สร้าง ผู้ปิดประตูอบาย เปิดประตูแห่งสวรรค์พระนิพพานให้กับเรา เราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ประกาศเป็นศักดิ์ศรีว่า ครูบาอาจารย์ของเราคือ คุณยายอาจารย์Œมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกาย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล