วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สร้างคนให้เป็นคนดี

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

พิธีอุปสมบทหมู่บูชาธรรม และพิธีอุปสมบทหมู่
ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) กัมพูชา

พิธีอุปสมบทหมู่บูชาธรรม และพิธีอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) กัมพูชา

       การอบรมศีลธรรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับวัดพระธรรมกายภายใต้โครงการต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และโครงการอบรมธรรมทายาททั้งเพศหญิงและชาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนอย่างดียิ่ง ทำให้ในปัจจุบันมีการขยายผลออกมาเป็นโครงการบวชอีกหลายโครงการ เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทยล้านรูป โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โครงการอุปสมบทหมู่กุลบุตรนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการล้วนได้รับความนิยมจากกุลบุตรทั้งหลายเป็นอย่างดี ทำให้มีการจัดงานบวชขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา
บูชาธรรม ๗๕ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา บูชาธรรม ๗๕ ปี พระราชภาวนาจารย์

      โครงการนี้ เป็นโครงการสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี และตอบแทนพระคุณบิดรมารดา รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว ผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาท เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา บูชาธรรม ๗๕ ปี พระราชภาวนาจารย์

        การอบรมเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๓๕ ท่าน

 

โครงการอุปสมบทหมู่
บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

      เนื่องจากวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๐๗ ปี ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ขึ้น โดยมีคณะศิษยานุศิษย์เหล่ากัลยาณมิตร และผู้นำบุญทั้งหลายเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

        การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๙๕ ท่าน โดยมีพิธีบรรพชาในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม และมีกิจกรรมพิเศษ คือ การปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ และไปช่วยพัฒนาวัดในชนบทระหว่างวันที่ ๘-๒๖ กุมภาพันธ์

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

กุลบุตรจำนวน ๙๕ คน เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ
โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) กัมพูชา รุ่นที่ ๑

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) กัมพูชา รุ่นที่ ๑

      โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติครั้งนี้ เป็นการบวชกุลบุตรที่มาจากประเทศกัมพูชา จำนวน ๑๑ คน โดย มีการอบรมระหว่างวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมกับโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว

       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้ชาวกัมพูชาที่อยากบวชและตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักสูตรของวัดพระธรรมกาย มีโอกาสอุปสมบท ณ วัดพระธรรมกาย และศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ เมื่อลาสิกขาแล้วจะได้ไปเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมในประเทศกัมพูชาต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีงามในฐานะประเทศกลุ่มอาเซียนที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นกัน

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) กัมพูชา รุ่นที่ ๑

       ผู้เข้าบวชในครั้งนี้แม้มีจำนวนไม่มากแต่ล้วนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่ เช่น ท่านนพจันทะริต รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงธรรมการและศาสนา คุณสุวรรณนารา ติมห์ เจ้าของธุรกิจนำเข้าหลายอย่างในกัมพูชา เป็นต้น

       ในวันบรรพชาอุปสมบท ได้รับเกียรติจากท่านมึน จันดิเนต ปลัดกระทรวงธรรมการและศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานนำเวียนประทักษิณและถวายบาตร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง มาเป็นพระอุปัชฌาย์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) กัมพูชา รุ่นที่ ๑

       สุดท้ายนี้ โครงการ IDOP และมูลนิธิธรรมกาย ขออนุโมทนาบุญกับกระทรวงธรรมการและศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, WFBY (World Fellowship of Buddhist Youth),WPAC (World Peace ASEAN Cambodia), คุณพ่อ, คุณแม่, ผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลายมา ณ ที่นี้ด้วย
 

ท่านนพ จันทะริต รองอธิบดีกรมการศาสนา

ท่านนพ จันทะริต
รองอธิบดีกรมการศาสนา

       หลังจากได้บวชเป็นพระแล้ว รู้สึกดีใจและปลื้มปีติมาก ๆ ที่เห็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธ์ิมีระบบระเบียบ สวยงาม ยังศรัทธาให้เกิดขึ้นทั้งผู้บวช ผู้ปกครอง และญาติโยมที่มาร่วมงาน

       การบวชครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่าง เช่น เรียนรู้พระคุณของพ่อแม่ พุทธประวัติพระธรรมวินัย และทำให้รู้สึกอัศจรรย์ในบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

       นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น การใช้ชีวิตแบบพระ อานิสงส์การบวชเป้าหมายการบวช เป็นต้น และรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามสะอาด มีระบบระเบียบ เป็นวัดต้นแบบจริง ๆสุดท้ายขอขอบคุณคณะกรรมการที่มอบโอกาสดี ๆแบบนี้ให้พวกเรา

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล