วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ทำคุณบูชาโทษ

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ทำคุณบูชาโทษ

  น เว อนตฺถกุสเลน        อตฺถจริยา สุขาวหา
 หาเปติ อตฺถํ ทุมฺเมโธ    กปิ อารามิโก ยถา

การบำ เพ็ญประโยชน์ โดยไม่ฉลาดในประโยชน์
จะนำ ความสุขมาให้ไม่ได้เลย
ผู้มีปัญญาทรามย่อมพร่าประโยชน์ ดุจลิงเฝ้าสวนฉะนั้น

(ขุ.ชา.เอก.๒๗/๑๕)

เคยได้ยินคนบ่นไหมว่า “ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป”
อันที่จริงทำบุญย่อมได้บุญ ทำบาปย่อมได้บาป
ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
ให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนั้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ทำไหม
ประกอบด้วยปัญญาไหม เราจะได้ไม่เหนื่อยฟรี ไม่บ่นฟรี
เหมือนลิงโง่เฝ้าสวนที่ช่วยรดน้ำต้นไม้
มันดึงต้นไม้ดูรากเพื่อรดน้ำ ต้นไหนรากยาวก็รดมาก ต้นไหนรากสั้นก็รดน้อย
ต้นไม้เหล่านั้นก็ถึงแก่ความตายหมด
ลิงคิดว่าตนเองขยัน คิดว่าตนเองทำถูกต้องตามทฤษฎีตน
ความขยันที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์ ไม่พิจารณาให้ดี
ความคิดหรือทฤษฎีที่ผิด ไม่ประกอบด้วยปัญญา
ย่อมไม่ก่อเกิดประโยชน์ ไม่ก่อเกิดความสุข
ดังนั้นพึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ดีก่อนกระทำ
จะได้เลิกบ่นสักทีว่า  “ทำคุณบูชาโทษ”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๕ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร