วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย

 

ข่าวสาร “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
และชุมชนคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านงานเผยแผ่ตามแผนปฏิรูป ฯ พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕”

         คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “มีศีล มีธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกในการขับเคลื่อนโครงการทุกระดับด้วยการจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักศีล ๕ ผ่านรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมส่งเสริมการ “รักษาศีล ๕” และ “วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ” จึงเกิดเป็น โครงการต่าง ๆ ในรูปแบบกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” อาทิ โครงการรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล ๕ ซึ่งมีการดำเนินงาน ๓ ระยะ คือ หน้าบ้านน่ามอง - ในบ้านน่าดู (สร้างสุขด้วย ๕ ส) - คนอยู่ในบ้านน่ารัก (มีศีล มีธรรม นำสังคมสันติสุข), โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ (วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ), โครงการรักษ์โรงงาน รักษ์ศีล ๕ (สถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม) และโครงการรักษ์โรงเรียน รักษ์ศีล ๕ (โครงการ ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบ สู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ สู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้อบรมศีลธรรมตามพุทธวิธี โดยเฉพาะตาม “หลักความดีสากล ๕ ประการ คือ รักความสะอาด มีความเป็นระเบียบ มีความสุภาพ ตรงต่อเวลา และมีสมาธิ” เพื่อส่งเสริมการ “มีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี มีสันติสุข ปลอดยาเสพติด” สืบไป 

            โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมได้ทาง Facebook : @sila5pathum (ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี)

 


 

ข่าวสาร “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก”

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเกตุขององค์พระธรรมกาย เพื่ออัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานอุโบสถของวัดพระธรรมกาย ๓ วัด ในภาคพื้นอเมริกา

            เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖) ณ ห้องปฏิบัติธรรมพิมานศึกษาเพื่อความหลุดพ้น อาคาร ๒ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี คณะศิษยานุศิษย์ฯ กราบอาราธนาขอความเมตตาหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานในงานบุญพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเกตุขององค์พระธรรมกาย เพื่ออัญเชิญสมโภชและประดิษฐานเป็นพระประธานภายในอุโบสถของวัดพระธรรมกายชิคาโก, วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี และวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีการประกอบบุญพิธีสมโภชกล่องจักรแก้วมหามงคล ซึ่งเป็นกล่องประวัติศาสตร์ที่ภายในประดิษฐานมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล แผ่นจารึกมงคลนามผู้ร่วมเป็นประธานกองทอดผ้าป่าสามัคคีฉลององค์พระประธาน ที่จะได้อัญเชิญบรรจุไว้ภายในแผ่นฌานขององค์พระประธานสืบไป


คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายสนับสนุนของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่ยุวชนอำเภอคลองหลวงที่ผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดมงคลพุการาม

           นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก มอบของขวัญเพื่อมอบแก่ยุวชน อำเภอคลองหลวงที่ผ่านโครงการบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และเจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รับถวาย


โฆษกคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการรักษ์โรงเรียนรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี

        เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานการขับเคลื่อน “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบสู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)” ทั้งนี้ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ในฐานะกรรมการและเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี เข้าร่วมการประชุมและเป็นคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร”จังหวัดปทุมธานี เป็นสามัคคีบุญอีกด้วย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร