วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

6401-047.jpg

คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ร่วมภาคีฯ มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ แด่คณะสงฆ์เมียนมา

        เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบถวายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำหนักรวมกว่า ๑๐ ตัน แด่คณะสงฆ์เมืองเมียวดี พะอาน สะกาย ย่างกุ้ง และรัฐเมาะลำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย

 

6401-048.jpg

คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมภาคีฯ สนองงานคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนโครงการฯ โรงเรียนรักษาศีล ๕

        เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และป้ายโรงเรียนต้นแบบ โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก “โรงเรียนรักษาศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคณะสงฆ์ พระสอนศีลธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่าย ผู้แทนสถานศึกษา และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมในพิธี โอกาสนี้ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เข้ารับมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการด้วย

 

6401-049.jpg

       สำหรับโครงการฯ โรงเรียนรักษาศีล ๕ ดำเนินงานโดยความร่วมมือของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับพระสอนศีลธรรม องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้มีจิตอันเป็นกุศล เน้นการบูรณาการกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ โครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงวัฒนธรรม และโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมเข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมหรือดาวแห่งความดีที่มีคุณธรรมพื้นฐาน มุ่งปลูกฝังนิสัยการรักษาศีล ๕ และการดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงในหมู่เยาวชน ด้วยการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่สะอาดบริสุทธิ์ มีความสามารถในการนำความรู้มาใช้ให้เกิดคุณต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยเน้นพัฒนาจากการฝึกฝนตามหลักธรรมและหลักวิชาการ ผ่านกิจวัตรในชีวิตจริง ส่งผลให้เกิดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ดี อาทิ การเดิน การถอดและวางรองเท้า การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู การทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ การจัดระเบียบการวางสิ่งของเครื่องใช้ การนั่งสมาธิ และการสวดมนต์ เป็นต้น

 

หมายเหตุ ภาพในหน้านี้เป็นภาพก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล