การลงสู่ครรภ์มารดาของสัตว์ ๔ จำพวก

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

การลงสู่ครรภ์มารดาของสัตว์ ๔ จำพวก

การลงสู่ครรภ์มารดาของสัตว์ ๔ จำพวก

 ๑. สัตว์บางพวกขณะที่ลงสู่ครรภ์มารดาก็ดี อยู่ในครรภ์ก็ดี คลอดจากครรภ์ก็ดี ไม่มีความรู้สึกตัวทั้ง ๓ ระยะกาล ได้แก่ สามัญมนุษย์

 ๒. สัตว์บางพวกขณะลงสู่ครรภ์มีความรู้สึกตัว แต่ขณะอยู่ในครรภ์และคลอดไม่มีความรู้สึกตัว ได้แก่พระมหาสาวก ๘๐

 ๓. สัตว์บางพวกขณะลงสู่ครรภ์ อยู่ในครรภ์มีความรู้สึกตัวแต่เวลาคลอดไม่มีความรู้สึกตัว ได้แก่พระปัจเจกโพธิ์

 ๔. สัตว์บางพวกมีความรู้สึกตัวทั้ง ๓ ระยะ ได้แก่พระโพธิสัตว์


      ที. ปาฏิ. ๑๑/๗๗/๑๑๑-๒

พระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต

 Total Execution Time: 0.007282817363739 Mins