ไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญมีประมาณน้อย

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

ไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญมีประมาณน้อย


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่า บุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึง แม้หม้น้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดได้ ฉันใด ชนผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น


            ทานที่บุคคลให้ดีแล้ว ย่อมเป็นทางมาแห่งบุญเสมอ แม้กระทั่งจะให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เหมือนดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำครำหรือหลุมโสโครกข้างประตูบ้าน บุคคลใดสาดน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันไปด้วยตั้งใจว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในที่นั้น จงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยน้ำนี้เถิด กรรมอันมีการสาดน้ำล้างภาชนะนั้น ยังเป็นทางมาแห่งบุญ จะกล่าวไปไยถึงการให้ทานในมนุษย์เล่า 


            วันนี้ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์ มาทำบุญถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ย่อมได้บุญมาก เปรียบเหมือนชาวนาผู้ชาญฉลาด ได้หว่านข้าวกล้าลงในผืนนาอันอุดม ย่อมอำนวยผลอันไพบูลย์. 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.014585216840108 Mins