มหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

มหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำ


            ท่านทานบดีทั้งหลาย มหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อ ฉันใด ทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทาน ฉันนั้น ผู้ที่มีจิตเลื่อมใส เมื่อให้ทานแล้ว ย่อมมีบุญเป็นผลเสมอ เสมือนโยนก้อนหินขึ้นไปบนอากาศ ก้อนหินนั้นย่อมตกลงสู่พื้นดินเสมอ บุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต การเข้าถึงฐานะของความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีก็เพราะบุญ การเข้าถึงฐานะของความเป็นกษัตริย์ พระเจ้าจักรพรรดิก็เพราะบุญ แม้แต่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะบุญ บุญ เพียงคำเดียวสั้นๆ แต่ทรงอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ สามารถกำหนดวิถีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายได้ 


            วันนี้ท่านทานบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญด้วยการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงผลของการถวายสังฆทานกับพระอานนท์ไว้ว่า “ อานนท์... เราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทาน ( ทานที่ให้เฉพาะเจาะจง ) ว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆ สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ คณะสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา และคณะสงฆ์นี้แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า.”

-----------------------------------------------------------------

๑ ทักษิณาวิภังคสูตร มก. ๒๓/๓๙๑, มจ. ๑๔/๔๒๔

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ