การทำทานที่มีผลมาก

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

การทำทานที่มีผลมาก


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ อานนท์... เราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทาน ( ทานที่ให้เฉพาะเจาะจง ) ว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆ สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ คณะสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา และคณะสงฆ์นี้แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า”


            ในวัฏสงสารอันยาวไกล บุคคลใดได้สั่งสมทานบารมีไว้เป็นเสบียง ย่อมสามารถเดินทางข้ามวัฏสงสารนี้ได้โดยสะดวก ครั้งใดที่ปราถนาจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมี ก็จะมีโภคทรัพย์สมบัติคอยเอาไว้ เพราะได้ประกอบเหตุถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา คือ การให้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาไทยธรรม และเนื้อนาบุญ

 

  • ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความเชื่อในผลของการทำทานได้เกิดขึ้นแล้ว ในจิตใจของท่านทานบดีทั้งหลาย
  • ไทยธรรม คือ ภัตตาหารอันประณีตถวายเป็นสังฆทานท่านทานบดีทั้งหลายก็ได้กระทำแล้ว 
  • เนื้อนาบุญ คือ คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ท่านทานบดีก็ได้บำรุงเลี้ยงแล้ว
  • ทรัพย์ คือ บุญ ย่อมติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้าเป็นเสบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกล เป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ.

-----------------------------------------------------------------

๑ ทักษิณาวิภังคสูตร มก. ๒๓/๓๙๑, มจ. ๑๔/๔๒๔

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0048424323399862 Mins