เนื้อนาบุญ

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2558

เนื้อนาบุญ


            ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรม บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ทรงปรารภอังกุรเทพบุตรกับอินทกเทพบุตรมีสาระสำคัญว่า 


             อังกุรเทพบุตรเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำทานด้วยการตั้งเตาหุงข้าวเลี้ยงมหาชนยาว ๑๒ โยชน์ ต่อเนื่องถึงหมื่นปีแต่ผู้มารับทานนั้นไม่มีศีลส่วนอินทกเทพบุตร ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธะ ยังมีอานิสงส์มากกว่าทานของอังกุรเทพบุตร


            ท่านทานบดีทั้งหลาย พระบรมศาสดาตรัสว่า บุคคลควรเลือกให้ทาน ในเขตที่ตนให้แล้วจะมีผลมาก เพราะการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญ บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจะมาไม่ถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาด ฉันใด ชนผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0012172301610311 Mins