เชื่อผลของกรรมแล้วให้ทาน

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

เชื่อผลของกรรมแล้วให้ทาน


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ ทักษิณาที่ถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้มีศีล เรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูรย์ ”


           พระภิกษุสามเณรได้เรี่ยวแรงอันเกิดจากภัตตาหารนี้ ไปสร้างบุญกุศลมากมายเพียงใด ท่านทานบดีทั้งหลายก็มีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วย เปรียบเสมือนต้นไม้อาศัยแผ่นดินดูดซับอาหารและความชุ่มชื้น มาหล่อเลี้ยงจนผลิดอกออกผลให้ความชุ่มชื้นก่อกำเนิดเป็นเมฆฝน สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่โลกนี้ฉันใด 
            พระภิกษุสามเณรดำรงชีพอยู่ได้ เพราะอาศัยภัตตาหารจากท่านทานบดีมาหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้มีกำลังในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม สืบทอดอายุพระพุทธศาสนายังฝนคือบุญให้เกิดขึ้น ไหลรินเป็นสายธารแห่งบุญจรดลงสู่ศูนย์กลางกายของท่านทานบดีทั้งหลาย และยังฝนคือธรรมธารา ไหลรินสู่ดวงใจของชาวโลก สร้างความชุ่มเย็นนำสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่พระนิพพาน ฉันนั้น. 

-----------------------------------------------------------------

๑ ทักขิณาวิภังคสูตร มก. ๒๓/๓๙๑, มจ. ๑๔/๔๓๐

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 


 

 Total Execution Time: 0.0025686184565226 Mins