อานิสงส์ของการทำทาน ๔ ประการ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

อานิสงส์ของการทำทาน ๔ ประการ


การบำเพ็ญทานกุศล ย่อมมีอานิสงส์อย่างน้อย ๔ ประการคือ 
            ประการแรก ทานกุศลที่เราได้กระทำอย่างต่อเนื่องย่อมแปรเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบเป็นทรัพย์ละเอียด คือ บุญติดตามเราไปในภพเบื้องหน้า เป็นหลักประกันว่าชีวิตของเราจะไม่รู้จักคำว่าลำบากยากจน บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ จะประกอบธุรกิจการงานในทางโลก ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย ครั้นจะนำทรัพย์ที่เกิดขึ้นนี้มาประกอบกิจในทางธรรมบำเพ็ญทานกุศล ก็ย่อมกระทำได้โดยง่าย


            ประการที่สอง หมู่ญาติมิตรที่ละโลกไปแล้ว เมื่อได้อนุโมทนาบุญ ก็ย่อมมีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วย ที่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อย ที่ทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์ ที่สุขน้อยก็สุขมาก แล้วก็สุขยิ่งๆขึ้นไป


            ประการที่สาม บุตรธิดาที่ท่านทานบดีทั้งหลายพามาเห็นแบบอย่างความประพฤติอันดีงาม มีความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย กำจัดความตระหนี่ด้วยการบริจาคทานเป็นต้น เขาเห็นแล้วยอมคล้อยตาม ประพฤติปฏิบัติตาม 
ท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้หนทางอันประเสริฐคือ ให้หนทางสวรรค์และพระนิพพานแก่บุตรธิดาทั้งหลาย อานิสงส์

           ประการสุดท้าย ชีวิตนั้นดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารขาดอาหารแล้วชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้ พระภิกษุสามเณรก็เช่นกัน ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหาร ท่านทานบดีทั้งหลายจึงได้ชื่อว่า ให้อายุแก่พระภิกษุสามเณร ให้อายุแก่พระพุทธศาสนา และยังสันติสุขให้คงอยู่คู่โลกสืบไป.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0065367658933004 Mins