เหตุที่ทำให้พระภิกษุสามเณรรุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนา

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

เหตุที่ทำให้พระภิกษุสามเณรรุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนา


           ดอกบัวแย้มบานรับแสงอาทิตย์อุทัยในยามเช้า ย่อมงดงามด้วยเหตุ ๒ ประการคือ
ประการแรก บัวนั้นเป็นบัวพันธุ์ดี ดอกจึงมีสีที่งดงาม
ประการที่สอง บัวนั้นมีน้ำและโคลนตมคอยหล่อเลี้ยง


            พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน จะเจริญงอกงามได้ด้วยเหตุ ๒ ประการคือ
ประการแรก พระภิกษุสามเณรมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และตั้งใจออกบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
ประการที่สอง พระภิกษุสามเณรต้องอาศัยปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณะบริโภค ซึ่งท่านทานบดีผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธานำมา

           อุปัฏฐากบำรุงเลี้ยง ท่านจึงมีเวลาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมตนเองจนเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกด้วยเหตุสองประการนี้ จึงทำให้พระภิกษุสามเณรเจริญรุ่งเรืองเป็นอายุของพระพุทธศาสนา ท่านทานบดีทั้งหลาย ทักษิณาทานอันประกอบด้วยศรัทธา ที่ท่านหลั่งรินลงในพระพุทธศาสนา จึงเป็นบุญใหญ่ เป็นกุศลอันเลิศ บุญนี้จะคอยสนับสนุนค้ำจุน ให้บุคคลผู้มีศรัทธามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แม้ละโลกไปแล้ว บุญนี้ก็ยังประดุจเงาติดตามตัว ประคับประคองให้มีสุคติเป็นที่ไป.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00081701676050822 Mins