ผู้มีชัยในทั้งสองโลก

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

ผู้มีชัยในทั้งสองโลก


            ฐานะทางสังคมในโลกนี้ วัดกันที่ใครมีทรัพย์สมบัติ ยศ บริวารและความเป็นใหญ่มากกว่ากัน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ฐานะทางสังคมในโลกหน้า วัดกันที่กำลังบุญ ผู้มีบุญมากปกครองผู้มีบุญน้อย บุคคลผู้มีศรัทธา ประกอบสัมมาอาชีวะ แสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียร และหาโอกาสสั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์ ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีชัยในโลกทั้งสอง
            ในโลกนี้ เมื่อระลึกนึกถึงความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบสัมมาอาชีวะอันสุจริตของตน ย่อมมีความปีติอาจหาญ ร่าเริง แกล้วกล้าในทุกสถานที่ ในโลกหน้า บุญย่อมคอยต้อนรับผู้ทำความดี ประดุจหมู่ญาติคอยต้อนรับบุคคลผู้เป็นที่รัก ซึ่งจากไปนานแล้วกลับมาด้วยความสวัสดี บุคคลผู้มีชัยในโลกทั้งสอง ย่อมเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นประดุจแสงสว่างส่องทางแก่ชนทั้งหลาย. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0075190822283427 Mins