ฉลองพระบวชใหม่ 

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

ฉลองพระบวชใหม่ 


            วันนี้เป็นวันฉลองพระบวชใหม่ การฉลองคือ การแสดงความปีติยินดีในสิ่งที่ตั้งปราถนาไว้แล้วประสบความสำเร็จ การฉลองพระบวชใหม่ สำหรับโยมพ่อโยมแม่นั้น เป็นการฉลองที่ตนได้เปลี่ยนสถานภาพ จากผู้อุปัฏฐากบำรุงพระพุทธศาสนามาเป็นญาติ คือ ผู้คุ้นเคยใกล้ชิดกับพระศาสนา เพราะอนุญาตให้กุลบุตรออกบวชในพระศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งหากไม่ไปกระทำกรรมหนัก จะมีอานิสงส์ปิดประตูอบาย เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนามีโอกาสได้สั่งสมบุญในบุญเขตอันยาวนานถึง ๓๒ กัปเลยทีเดียว


            สำหรับพระภิกษุผู้บวช เป็นการฉลองที่ตนได้เปลี่ยนสถานภาพ จากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย หากตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จะมีอานิสงส์ปิดประตูอบาย เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีอีกยาวนานถึง ๖๔ กัปทีเดียว


            ความปราถนาของโยมพ่อโยมแม่คือ ปราถนาจะเห็นลูกซึ่งเป็นประดุจแก้วตาดวงใจ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ส่วนพระลูกชายก็ปราถนาจะเปิดหนทางสวรรค์และพระนิพพานให้แก่โยมพ่อโยมแม่ โดยชักชวนท่านให้สั่งสมบุญด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา


            ความปราถนาอันเป็นมหากุศลของทั้งสองฝ่าย ได้สำเร็จตามที่ตั้งความปราถนาไว้ จึงได้จัดพิธีฉลองพระบวชใหม่ขึ้น. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00080756743748983 Mins