มีความอดทน

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

มีความอดทน

    ขันติ แปลว่า อดทน
    หมายถึงการรักษาปกติของตนไว้ได้ในเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึงปราถนา

 

           งานทุกชิ้นในโลกที่สำเร็จขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ นอกจากอาศัยปัญญาเป็นตัวทำแล้ว ยังล้วนต้องอาศัยคุณธรรมอันหนึ่งเป็นพื้นฐานจึงสำเร็จได้ คุณธรรมอันนั้นคือ ขันติ ถ้าขาดขันติเสียแล้ว จะไม่มีงานชิ้นใดสำเร็จได้เลย เพราะขันติเป็นคุณธรรมสำหรับทั้งต่อต้านความท้อถอยหดหู่ ขับเคลื่อนเร่งเร้าให้เกิดความขยัน และเห็นอุปสรรคต่างๆ เป็นเครื่องท้าทายความสามารถ เพราะฉะนั้น อาจถือได้ว่าความสำเร็จของงานทุกชิ้น ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม คืออนุสาวรีย์ของขันติทั้งนั้น 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม