หมั่นพบปะสมณะ

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

หมั่นพบปะสมณะ

    มนุษย์ทุกคนล้วนเกลียดทุกข์ อยากได้สุข ความสุขมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. สุขที่ต้องอิงวัตถุกาม หรือกามสุขเป็นความสุขทางเนื้อหนัง จัดเป็นความสุขภายนอก
2. สุขที่ไม่ต้องอิงวัตถุ เป็นสุขที่เกิดจากการเจริญภาวนา ให้ใจสงบ และเกิดปัญญา เป็นความสุขของผู้เข้าถึงธรรม จัดเป็นความสงบภายใน 

 

          เมื่อเทียบความสุขทั้ง 2 แล้ว ความสุขภายในอันเกิดจากความสงบนั้น เป็นสุขที่เลิศกว่าอย่างเทียบไม่ได้เพราะเราคาดคะเนความสุขจากการเข้าถึงธรรมไม่ได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัว และเราก็ไม่คุ้น แม้อ่านจากตำรับตำรา ก็ยากจะเข้าใจต่อเมื่อใด ได้พบคนที่เข้าถึงความสุขชนิดนี้แล้วเราจึงเชื่อ หรืออย่างน้อยก็คิดจะทดลองทำตาม แม้ไม่ได้ทำตามก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมา คนที่จะบอกวิธีการเข้าถึงความสุขจากการเจริญภาวนาได้นั้นคือ สมณะ

 

สมณะคือใคร
           สมณะ แปลว่า ความสงบ หมายถึงคนที่สงบจากการทำบาปทั้ง กาย วาจา ใจ คือ ยกเว้นจากการทำบาปทั้งปวงทางพระวินัย ( ศีล ) และทางพระธรรมด้วยถ้าใครได้เห็นแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจ ให้คิดถึงธรรมเหมือนระเบิดที่ถูกจุดชนวน ย่อมแสดงอานุภาพออกมาเต็มที่ สติปัญญาความสามารถที่มีอยู่ จะถูกสมณะกระตุ้นให้เอาออกมาใช้ แม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ ก็ต้องเห็นสมณะก่อนจึงเกิดแรงบันดาลใจให้ค้นธรรม จนในที่สุดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.00097001791000366 Mins