โครงการอบรมธรรมทายาทและบรรพชาอุปสมบทหมู่ 

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2559

 

โครงการอบรมธรรมทายาทและบรรพชาอุปสมบทหมู่ 

 

สนใจสมัครบวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-831-1000

 

โครงการอบรมธรรมทายาทและบรรพชาอุปสมบทหมู่ 

โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูร้อน
       เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยมุ่งเน้นเรื่องของการฝึกสมาธิเป็นหลัก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2522 คณะกรรมการปรับให้ธรรมทายาทเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทด้วย สถิติจาก พ.ศ. 2522 ถึง 2556 มีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวนกว่า 12,000 รูป

 

โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา
       เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2528 สถิติถึง พ.ศ. 2556 รวม 3,000 รูป 

 

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม พระเทพญาณมหามุนี 
       โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม พระเทพญาณมหามุนี จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 เนื่องในวาระที่
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ครบ 50 ปี แล้วบวชบูชาธรรมมาตลอดต่อเนื่องทุกปี
สถิติถึง พ.ศ. 2556 รวมกว่า 2,700 รูป

 

โครงการอุปสมบทหมู่ ระดับผู้บริหาร
       โครงการอุปสมบทหมู่ ระดับผู้บริหาร เริ่ม พ.ศ. 2547 ช่วงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม ของทุกปี ระยะเวลา 23 วัน


โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
       โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2552 ช่วงเดือนเมษายน โดยมีแนวคิดที่ว่า คุณภาพของผู้เรียนจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ “ต้นแบบ” นับเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการที่จะร่วมกันถ่ายทอดนิสัย ที่ดี ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สู่ผู้เรียนอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขได้อย่างแท้จริง


โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
       โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เริ่มปี พ.ศ. 2552 ในวาระครบ 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ และบวชต่อเนื่องมาทุกปี สถิติถึงปี พ.ศ. 2556 กว่า 500 รูป


โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 1 (ภาคฤดูร้อน)
       โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 1 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2553


โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 2 (ภาคเข้าพรรษา)
       โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 2 (ภาคเข้าพรรษา) จัดขึ้นระหว่างวันที่
9 กรกฎาคม ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
       โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2554


โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 4 (ภาคเข้าพรรษา)
       โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 4 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 5 (ภาคฤดูร้อน)
       โครงการอปุ สมบทหมู่ 1 แสนรปู ทกุ หม่บู้านทวั่ ไทย ครงั้ ที่ 5 (ภาคฤดรู้อน) ระหว่างวนั ที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 

โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 6 (ภาคเข้าพรรษา)
       โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 6 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 7 (ภาคฤดูร้อน)
       โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 7 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม
ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 8 (ภาคเข้าพรรษา)
       โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 8 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่
4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

โครงการอุปสมบทหมู่นักเรียนนายร้อยทหาร-ตำรวจ
       โครงการอุปสมบทหมู่นักเรียนนายร้อยทหาร-ตำรวจ (โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทขุนพลแก้ว) ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ถึง 2542 อบรมกว่า 530 รูป


โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท (ประถมปลาย)
       โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท (ประถมปลาย) เริ่มปี พ.ศ. 2531 รับอบรมเยาวชนอายุ 10 ถึง 12 ปี สถิติถึง พ.ศ. 2555 กว่า 7,000 รูป

 

โครงการสามเณรเปรียญธรรม
       โครงการสามเณรเปรียญธรรม เพื่อรับเป็นสามเณรประจำของวัดพระธรรมกาย เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2528 ปัจจุบันมีสามเณรประจำในวัดพระธรรมกายกว่า 500 รูป

 

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทชาย ระดับมัธยมปลาย

       เริ่ม พ.ศ. 2537 ระดับมัธยมต้น เริ่ม พ.ศ. 2546 สถิติถึง พ.ศ. 2556 กว่า 3,500 รูป เพื่อให้เยาวชนไดใก้ลชิดกับพระพุทธศาสนามีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่า งถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบจากสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และเข้าใจง่าย


โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว 13,842 รูป 
เพื่ออัญเชิญ “พระบรมพุทธเจ้า” ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์

       เพื่ออัญเชิญ “พระบรมพุทธเจ้า” ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541


โครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

       จัดอบรมปี พ.ศ. 2551 มีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 รูป


โครงการยุวชนรอบวัด
       เริ่มในปี พ.ศ. 2552 อบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2556 รวมจำนวนสามเณรเข้าอบรมแล้วกว่า 500 รูป


โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม
       เริ่มอบรมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 โดยเปิดรับสมัครเยาวชนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมในภาคฤดูร้อน ด้วยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีมโนปณิธานให้เยาวชนทุกๆ คนได้มาบวชเป็นสามเณร เพื่อได้เป็น “มหาเปรียญ” และรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการเรียนนักธรรม บาลี ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธเทศนา ภาษาต่างประเทศและวิชชาธรรมกาย มีสามเณรบวชในโครงการจำนวน 300 รูป และบวชอยู่ต่อจำนวน 110 รูป


โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC
       เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2557 รับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 หรือหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าร่วมโครงการ โดยเยาวชนที่เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะช่วยปลูกฝังคุณธรรม ฝึกความอดทน และกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักผิด-ชอบ ชั่ว-ดี นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังจะได้ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัยอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความดีสากล 5 ประการ ติดตัวเยาวชนไป คือ 1. ความสะอาด 2. ความเป็นระเบียบ 3. ความสุภาพ 4. ความตรงต่อเวลา 5. ความมีจิตมั่น (จากการทำสมาธิ)


โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ
(IDOP : International Dhammadayada Ordination Program)

       เริ่มมีการอบรมให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตร
อบรมเป็น 3 ภาษา (อังกฤษ, จีน และญี่ปุ่น) ใช้เวลาอบรม 4 สัปดาห์ เริ่มอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี มีการอบรมทั้งพระภิกษุและสามเณรควบคู่ไปด้วยกันปัจจุบันได้มีชาวต่างประเทศจากทั่วโลกมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกายแล้วเป็นจำนวนถึง 450 คนจาก 40 ประเทศทั่วทุกทวีป ดังนี้

จากทวีปยุโรป ได้แก่ อังกฤษ เอสโตเนีย สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์
เยอรมนี ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค โรมาเนีย เดนมาร์ค ฝรั่งเศส รัสเซีย สวีเดน
จากทวีปอเมริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ปานามา เม็กซิโก เวอร์จินไอร์แลนด์
จากทวีปแอฟริกา ได้แก่ อูกันดา เอธิโอเปีย คองโก
จากทวีปโอเชียเนีย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โซโลมอนไอร์แลนด์
จากทวีปเอเชีย ได้แก่ เนปาล ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย บรูไน อินเดีย ลาว ศรีลังกา มองโกเลีย บังกลาเทศ กัมพูชา พม่า และไทย


โครงการอบรมสามเณร ณ วัดศูนย์สาขาภายในประเทศ
       เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2540 กว่า 30 แห่ง โดยแต่ละปีมีเยาวชนมาบวชกว่า 1,000 รูป ทั่วประเทศ

 

โครงการอบรมธรรมทายาท ภาคภาษาจีนและภาษากัมพูชา
       เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 อบรมธรรมทายาท ภาคภาษากัมพูชา เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542

 

โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนนานาชาติ
       เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2549 ช่วงเดือนกรกฎาคม ระยะเวลา 22 วัน


โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ชาวญี่ปุ่น
       เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 จำนวน 24 รูป และจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 14 รูป ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

 

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


จากหนังสือ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน

สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด”
สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้”
สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”

 

70 ปี ของบุคคลทั่วไป เป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิต

70 ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านยังคงปฏิบัติธรรมสอนสมาธิ และมุ่งหน้าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ่ายทอดมาจาก คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ที่ได้รับคำสั่งมาจากพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นผู้นำทางจิตใจ ของเหล่าพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ในการเป็นต้นบุญต้นแบบทั้งด้านการบำเพ็ญสมณธรรม ตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และด้านการสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย

ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมกาย โครงการต่างๆ ที่ได้ดำริขึ้น เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ สร้างสันติภาพภายนอกด้วยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน ด้วยการสอนสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงศูนย์กลางกาย และเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเชิงรุก ซึ่งมีรูปแบบที่แปลกแตกต่างจากวิถีเดิมๆ จึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา

หลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้ให้ข้อคิดว่า เป็นเพราะเรายังอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไม่ดีพอ จึงยังมีผู้ไม่เข้าใจอยู่บ้าง 

หนังสือเล่มนี้ ทำหน้าที่ 2 ประการ คือ
1. พยายามอธิบายว่าหลวงพ่อธัมมชโย ทำอะไร เพื่องานทำนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาบ้าง ซึ่งรวบรวมเบื้องต้นได้ 100 กว่าโครงการ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
2. โครงการต่างๆ ที่ทำขึ้นมาทั้งหมดนั้น มิได้มีเจตนาอื่นใดเลย เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มุ่งสอนสมาธิให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้พบกับคำว่า “สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน” นั่นเอง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011722644170125 Mins