อิสระจากคำสอน…

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

 

อิสระจากคำสอน…

 

อิสระจากคำสอน…

   คำสอนในโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์เหมือนกันหมด

  ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมสุข
ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
การบำเพ็ญแต่ความดี
การทำจิตของตนให้ผ่องใส

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำร้าย
ความสำรวมในปาติโมกข์
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร
ที่นั่งนอนอันสงัด
ความเพียรในอธิจิต

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

            คำสอนของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครู ของมนุษย์และเทวดา เป็นคำสอนที่รู้แจ้งเห็นจริง เห็นทุกสิ่งไปตามกฎแห่งกรรม ทำให้เรารู้ทัน ไม่พลาดพลั้งกระทำผิด…

               พระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ฟังธรรมแล้ว ตรองตามแล้ว ไม่ปฏิเสธ ทำตามธรรม ต่างก็ปฏิบัติบูชา มีใจผูกพันคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ชื่อเป็น สาวกของพระพุทธเจ้า โดยแท้

            ผู้ใดปฏิเสธคำสอนแม้ข้อใดข้อหนึ่ง ไม่เคารพในคำสอน  แสดงว่าไม่เชื่อ จึงละเลยไม่ทำตาม  จึงไม่น้อมมาปฏิบัติ แบบนี้เรียกว่า พุทธ อิสระ อ่านว่า พุด อิดสะระ อิสระจากคำสอนของพระพุทธเจ้า...

 

 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559

 

 

 Total Execution Time: 0.0099828004837036 Mins