ชี้แจงแสดงธรรมในยุคโซเชียลมีเดีย

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

 

ชี้แจงแสดงธรรมในยุคโซเชียลมีเดีย

 

ชี้แจงแสดงธรรมในยุคโซเชียลมีเดีย

            สงครามข่าวในยุคโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันมีผู้ไม่หวังดี โจมตีด่าว่าพระ ด่าว่าวัดเยอะ  ลงข่าวเป็นประเด็นทุกวัน  เพื่อมุ่งหวังทำลายศรัทธาของชาวพุทธให้คลอนแคลน  และหวังบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและสังฆมณฑล
            ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องชี้แจงแสดงความจริงให้โลกรู้ และกระจายออกไปให้มากที่สุด เราไม่ชี้แจงไม่ได้…ขนาดขึ้นศาลยังต้องฟังข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย ถ้าเราไม่ชี้แจงความจริงไปให้มากๆ จะปล่อยให้เขาให้ข้อมูลข้างเดียวหรือ?  สิ่งที่เราช่วยกันกระจายข้อมูลที่ถูกต้อง ชี้แจงสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นนี้…ไม่ผิดหลักวิชชา 
ที่บอกว่า...
“ไม่สู้ ไม่หนี ทําดีเรื่อยไป” 
           คำว่า “ไม่สู้” หมายถึง ไม่สู้แบบมิจฉาทิฐิ  คือ ไม่ได้ให้ไปสู้แบบรบราฆ่าฟัน  ส่วนการชี้แจงให้ชาวโลกรับรู้สิ่งที่ถูกต้องให้มากๆ คือปลูกสัมมาทิฐิให้เขา นี่แหละคือการ “ทําดีเรื่อยไป!” การทำดี ต้องทำทั้งตนเองและเป็นกัลยาณมิตรให้ผู้อื่นด้วย ให้เขาได้มีความเห็นถูก เป็นกัลยาณมิตรให้เขาเหมือนคำว่า 
“โลกขาดดวงตะวันไม่ได้ฉันใด โลกก็ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ฉันนั้น”
            แม้เราไม่เก่งเทคโนโลยี ก็ไม่เห็นจะมีปัญหา ที่ไหนมีที่ให้กดเราก็แค่เอานิ้วกด บวกไปกับความคิดที่เป็นสัมมาทิฐิและความรักในเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ต้องการให้เขาไปอบาย ให้เขามีสัมมาทิฐิ แล้วทุกอย่างที่เราคิด พูด ทำ ก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาและความรักปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ก็แค่นั้นเอง...
              ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาพระองค์ปฏิบัติธรรม ท่านก็นั่งทำใจสงบ แต่พอถึงเวลาชี้แจงแสดงธรรม ท่านก็ต้องชี้แจง แสดงธรรมโปรดทั้งมนุษย์และเทวดา ซึ่งมีปรากฎในพุทธกิจ 5 ประการ  พระองค์ก็ยังต้องทำอย่างนั้น
            ที่เราส่ง facebook ส่ง line ยังส่งไม่ถึงเทวดาเลยนะ แต่พระพุทธองค์ให้ข้อมูลชี้แจงแสดงธรรมถึงเทวดา ถึงพรหม ที่ไม่เข้าใจ...ให้เข้าใจ และดำเนินชีวิตได้ถูกต้องการชี้แจงสิ่งที่ถูกต้อง และกระจายออกไปให้มากๆ นี่คือการปลูกสัมมาทิฐิ

 

 

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

 

 Total Execution Time: 0.0010700027147929 Mins