โครงการด้านเยาวชน 

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

โครงการด้านเยาวชน 

โครงการด้านเยาวชน  พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน  สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”

 

โครงการด้านเยาวชน 


โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง ระดับอุดมศึกษา
        เริ่มปี พ.ศ. 2529 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรม บำเพ็ญเนกขัมมบารมีอย่างเต็มที่ ได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ และทำความดีเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดา ล่าสุดรุ่นที่ 30 อบรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และกว่า 27 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 6,500 คน

 

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง
        เริ่ม พ.ศ. 2537 อบรมศีลธรรมเยาวชนหญิงอายุ 15 ถึง 18 ปี อบรมในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมของทุกปี ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2,400 คน

 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน
        ระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ คือ นักเรียนที่เข้าโครงการมีสมาธิและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดีขึ้น มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 110 แห่ง รวมนักเรียนเข้าอบรม 35,145 คน ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ. 0806/1494 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ให้การสนับสนุนโครงการนี้ด้วย

 


โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
        โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมในระดับเยาวชน โดยกำหนดให้ทำกิจวัตร 10 ประการ ได้แก่

        1) สวดมนต์ก่อนนอน
        2) นั่งสมาธิ
        3) ตื่นเช้าเก็บที่นอน
        4) แต่งกายสุภาพ
        5) สมาทานศีลห้า
        6) ไหว้พ่อ, แม่, ผู้ใหญ่
        7) ออมทรัพย์
        8) ช่วยงานบ้าน
        9) อ่านหนังสือ
        10) จับดีคนรอบข้าง และมีกิจกรรม
        พิเศษ เช่น 1.กิจกรรมนั่งสมาธิ
        (เพิ่มขึ้น) 2.ไปวัดวันพระหรือ
        วันอาทิตย์ 3.กฐินสัมฤทธิ์


โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 1
        จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพุทธประวัติที่ยาวที่สุดในโลกถึง 4 กิโลเมตร จัดกิจกรรมประกวดวัฒนธรรมชาวพุทธ และการทดสอบความรู้ทางพระพุทธ-
ศาสนา มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คน

 

โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 2
        โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีการจัดแสดงนิทรรศการดาวแห่งความดี ที่มีความยาวมากที่สุดในโลก อาทิ นิทรรศการพุทธประวัติ นิทรรศการทศชาติชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมี 10 ทัศ ในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนิทรรศการเรื่องราวของกฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 500,000 คนโครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 3
        โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นิทรรศการพุทธประวัติระดับโลก มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 500,000 คน
 


โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 4
        โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กิจกรรมคำตอบจากนิทรรศการ ลงสมุดเกม ปริศนาความสุข ขบวนเทวรถสวรรค์ เทพบุตร เทพนารี พร้อมเหล่าบริวารมาร่วมอนุโมทนากับเด็กดี V-Star ที่เป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 500,000 คน

 

โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 5
        จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้ชื่องานว่า “Change the World มหัศจรรย์ V-star เปลี่ยนโลก” มีการจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาที่ยาวที่สุดในโลก มหัศจรรย์พระพุทธศาสนาสู่การเผยแผ่ 208 ประเทศ โดยครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 1,000,000 คน
 


โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 6
        จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยใช้ชื่องานว่า “วันมหัศจรรย์รวมพลคนเปลี่ยนโลก V-Star Change the World” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรวมพลคนเปลี่ยนโลก, พุทธประวัติ, ภพ 3 นรก สวรรค์ กฎแห่งกรรม DMC MOVIE THEATER หนังดีวันรวมพลัง หนังดังคนเปลี่ยนโลก มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 1,000,000 คน นอกจากนี้ สำนักข่างช่อง CNN ได้นำโครงการเดก็ ดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 6 ออกอากาศซ้ำจำนวน 7 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

 


โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7
        โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเปิดคลังนรก-สวรรค์ ฉบับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3D มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 1,000,000 คน
 


โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 8
        ครั้งที่ 8 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นิทรรศการความจริงหลังความตาย มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 1,000,000 คน จัดแสดงนิทรรศการพุทธประวัติ นรก สวรรค์ สมาธิ และภาพยนตร์แอนิเมชัน 3D


โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
        เริ่มปี พ.ศ. 2525 ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 ได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในโครงการ “สร้างวัฒนธรรมสันติภาพ และความไม่รุนแรง” (Culture of Peace and Non-Violence) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

        โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมสู่เยาวชนทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันการศึกษา ทหาร ตำรวจ รวม 4 เหล่าทัพ และคณะครู โดยมอบหมายให้ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) เป็นเวลา 32 ปี และได้สร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความมั่นใจ และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,015,647 คน กว่า 20,000 โรงเรียนทั่วประเทศและจัดมอบโล่รางวัลในวันมาฆบูชาของทุกปี ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

โครงการอาสาสมัครวัดพระธรรมกาย
        เพื่อให้เยาวชนได้หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคม และพระพุทธศาสนา นับเป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รู้จักการเสียสละ และทำงานร่วมกันเป็นทีม ปัจจุบันมีอาสาสมัครที่มาวัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ มีอาสาสมัครพิเศษ ประมาณ 100,000 คน


โครงการยุวกัลยาณมิตร
        เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อสอนการปฏิบัติธรรมและปลูกฝังคุณธรรมความดี ให้กับเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและดี

 

โครงการ Super Kids
        รับเยาวชนอายุ 8 ถึง 12 ปี ร่วมกิจกรรมในเดือนมีนาคม ระยะเวลา 7 วัน เพื่อฟังธรรม นั่งสมาธิ ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะความคิด ศิลปประดิษฐ์ ทัศนศึกษา ปล่อยปลา ร้องเพลง เป็นต้น


โครงการมอบทุนเยาวชนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

        เริ่มวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น จนถึงปี พ.ศ. 2555 จำนวนกว่า 220,000 คน จาก 6,000 โรงเรียนทั่วประเทศ รวม 110 ล้านบาทโครงการทอดกฐินสัมฤทธิ์ (กฐินตกค้าง)
        ร่วมกับเยาวชนเด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนทั่วประเทศ เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินตกค้าง ณ วัดใกล้บ้าน จนถึงปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาเยาวชนกว่า 2,332 โรงเรียน ได้ถวายกฐินสัมฤทธิ์ จำนวนกว่า 2,674 วัดทั่วประเทศ รวมปัจจัยทำบุญถึง 454 กว่าล้านบาทโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน
(World Peace Ethics Contest for Young People)

        สอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
        1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6
        2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6
        4. ระดับมหาวิทยาลัย
        สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับ 1 ถึง 3 ใช้หนังสือ Values Education for Peace ในภาคภาษาอังกฤษ และหนังสือมงคลชีวิต ภาคภาษาจีน รวมทั้งบันทึกกิจกรรมความดีอย่างต่อเนื่อง ในสมุดบันทึกความดีที่ชื่อว่า Diary of Inner Peace ควบคู่กับการศึกษาวิชาความรู้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย ใช้หนังสือครอบครัวอบอุ่น ภาคภาษาจีน และจัดเข้าค่ายคุณธรรม Young Ambassador for World Peace โครงการนี้ช่วยส่งเสริม ให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเนื้อหาหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐาน อันเป็นความรู้สากลที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา สามารถเรียนรู้และนำมาปฏิบัติได้เพื่อเยาวชนจะได้เรียนรู้หลักที่ถูกต้องดีงามในการดำเนินชีวิต ให้เป็นผู้ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมต่อไป ปัจจุบันมีเยาวชนกว่า 20 เชื้อชาติ อาทิอังกฤษ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินเดีย บังกลาเทศ จีน ไต้หวัน ฯลฯ เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนกว่า 30,000 คน


โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคภาษาลาว

        เริ่มจัดสอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 เยาวชนระดับชั้น ป.3 ถึง ม.7 (ประเทศไทย คือ ป.4 ถึง ม.6) ปี พ.ศ. 2556 จัดสอบเป็น 4 ปี รวมมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 40,000 คน มีศูนย์สอบ 80 โรงเรียนในประเทศลาวจำนวน 4 แขวง ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และจำปาสัก

 

 

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน  สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”


จากหนังสือ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน

สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด”
สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้”
สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”

 

70 ปี ของบุคคลทั่วไป เป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิต

70 ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านยังคงปฏิบัติธรรมสอนสมาธิ และมุ่งหน้าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ่ายทอดมาจาก คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ที่ได้รับคำสั่งมาจากพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นผู้นำทางจิตใจ ของเหล่าพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ในการเป็นต้นบุญต้นแบบทั้งด้านการบำเพ็ญสมณธรรม ตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และด้านการสร้างบารมีโดยเอาชีวิต
เป็นเดิมพัน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย

ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมกาย โครงการต่างๆ ที่ได้ดำริขึ้น เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ สร้างสันติภาพภายนอกด้วยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน ด้วยการสอนสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงศูนย์กลางกาย และเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเชิงรุก ซึ่งมีรูปแบบที่แปลกแตกต่างจากวิถีเดิมๆ จึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา

หลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้ให้ข้อคิดว่า เป็นเพราะเรายังอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไม่ดีพอ จึงยังมีผู้ไม่เข้าใจอยู่บ้าง 

หนังสือเล่มนี้ ทำหน้าที่ 2 ประการ คือ
1. พยายามอธิบายว่าหลวงพ่อธัมมชโย ทำอะไร เพื่องานทำนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาบ้าง ซึ่งรวบรวมเบื้องต้นได้ 100 กว่าโครงการ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
2. โครงการต่างๆ ที่ทำขึ้นมาทั้งหมดนั้น มิได้มีเจตนาอื่นใดเลย เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มุ่งสอนสมาธิให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้พบกับคำว่า “สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน” นั่นเอง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012931863466899 Mins