ความดีสากล 

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2559

ความดีสากล 

ความดีสากล 


      ความดีสากล ๕ คือข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ทำให้ความทุกข์ลดลงไปหรือหมดไป เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทุกเพศ วัย เชื้อชาติศาสนาและลัทธิความเชื่อ เพื่อให้ใจผ่องใส สามารถเห็นประโยชน์สุขของตนและผู้อื่นได้ โดยการฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ประกอบด้วย

๑. มีความรับผิดชอบต่อความสะอาด
๒. มีความรับผิดชอบต่อความมีระเบียบ
๓. มีความรับผิดชอบต่อความสุภาพอ่อนน้อม
๔. มีความรับผิดชอบต่อการตรงต่อเวลา 
๕. มีความรับผิดชอบต่อการมีสมาธิจิตตั้งมั่น

 

ความดีสากล 

คุณลักษณะความดีสากล

       ความดีสากลเป็นความดีเบื้องต้น ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้ เมื่อปฏิบัติตามแล้วไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน แต่ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย

ความดีสากลมีคุณลักษณะไม่ขัดแย้งบั่นทอน ๕ คือ

๑. ไม่ขัดแย้งกับลัทธิ ศาสนา และศีลธรรมอันดีของประเทศนั้นๆ 
๒. ไม่ขัดแย้งกับกฏหมายของประเทศนั้นๆ
๓. ไม่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลประเทศนั้นๆ
๔. ไม่ขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
๕. ไม่บั่นทอนสุขภาพของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

 

 

................................................................................................................
จากหนังสือ ความดีสากล
โดย " พระราชภาวนาจารย์   วิ.(เผด็จ ทตฺตชีโว)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016426006952922 Mins