พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ศูนย์เบญจธรรม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
ศูนย์เบญจธรรม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560