บูชาบคคลควรบูชา

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2560

 

บันไดขั้นที่ ๓ บูชาบคคลควรบูชา

 

       งานยากที่สุดในโลก คืองานปลูกฝังความคิดเห็นถูก เพราะฉะนั้น ใครสอนความเห็นถูกให้ จงกราบไหว้บูชาจนกว่าจะตายจากกัน

      เราไม่คบคนพาล เพื่อป้องกันความเห็นผิด เราคบบัณฑิตเพื่อปลูกความเห็นถูกให้เกิดขึ้น และเราประคองความเห็นถูกไม่ให้อับเฉาลงด้วยการบูชาบุคคลที่ควรบูชา

     บุคคลที่ควรบูชา คือ บุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงได้ ยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม และสอนให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ ได้แก่

๑.ทานดีจริง ควรทำ

๒.การสงเคราะห์ดีจริง ควรทำ

๓.การบูชาบุคคลที่มีคุณธรรม ควรทำ

๔.ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริง

๕.โลกนี้มีที่มา

๖.โลกหน้ามีที่ไป

๗.แม่มีพระคุณ

๘.พ่อมีพระคุณ

๙.นรก – สวรรค์มีจริง

๑๐.พระอรหันตผู้หมดกิเลสแล้ว มีจริง

             เพราะที่นี่คือ ความจริงของโลกและชีวิตที่รู้ได้ยากกว่าการทำมาหากิน

            บุคคลที่ทำเช่นนี้ได้ ย่อมเป็นผู้มีคืล สมาธิ ปัญญาสูงกว่าเรา ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า. พระ

สงฆ์ผู้ทรงศีล, พระมหากษัตริย์ผู้ตังอยู่ในทศพิธราชธรรม, บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดี,

ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี, ผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดีตั้งอยู่ในธรรม

             ผลของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้เกิดฤทธิ์ได้ เพราะการบูชาท่านผู้สูงด้วยคุณธรรมเหล่านี้

ย่อมทำให้เรานึกคิดในทางที่ดีไม่ตกลงในความคิดชั่ว เป็นผลให้ใจผ่องใสตลอดเวลา

           เกิดกำลังใจที่จะทำความดีตามท่าน (ฉันทะ)

           เกิดวิริยะที่จะทุ่มเทเรี่ยวแรงโดยไม่กลัวความเหนื่อยยาก

           เกิดจิตตะ ความปีใจจดจ่อ ไมทอถอยทอดรุระ ทิ้งไปกลางคัน

          เกิดวิมังสา สามารถพัฒนาปรับปรงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดีมหลายเท่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0031044483184814 Mins