จันทร์แข้งเหล็ก

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2560

จันทร์แข้งเหล็ก

 

 

          ความขยันขันแข็งของคุณยายนั้น เป็นที่ประจักษ์ของคนในละแวกเดียวกับท่าน จนท่านได้ฉายาว่า “แข้งเหล็ก” ในสังคมชนบทสมัยนั้น ใครก็ตามที่ได้รับฉายานี้ ถือว่าเป็นผู้ได้รับการยกย่องชื่นชม จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพราะชาวนามิได้มีแต่ผู้หญิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผู้ชายด้วยการที่ชาวนาผู้หญิงได้รับฉายาว่าแข้งเหล็กจึง บ่งบอกถึงความเป็นยอดนักสู้เพราะการทํานาในสมัยก่อน หลังต้องสู้ฟ้า หน้าต้องสู้ดิน

           ความขยันขันแข็งในการทําไร่ทํานาของท่าน ทําให้ได้รับผลผลิตที่เกินควรเกินคาด ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวท่านจึงอยู่ในระดับที่พอกินพอใช้ต่างจากคนอื่นๆ ที่พอกินแต่ ไม่พอใช้คือ มีกินแต่มีไม่พอใช้ส่วนคุณยายท่านอยู่ในระดับที่พึ่งพาอาศัยตนเองได้ตลอดชาติโดยไม่ต้องเป็นหนี้ใคร แล้วท่านยังมีทรัพย์สินเงินทองเหลือสําหรับทําความดีสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย การหาเลี้ยงชีพอย่างขยันขันแข็งและ สุจริตตามฆราวาสวิสัยของท่านเช่นนี้สมควรอย่างยิ่งที่ศิษยานุศิษย์ทุกคนจะได้นําไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญต่อไปในชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010999997456868 Mins