ทำบุญตลอดแต่ไม่รวย

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2560

ทำบุญตลอดแต่ไม่รวย

     เดิมลูกมีอาชีพขายของชำ แต่เมื่อได้ดูDMC ทำให้ลูกตัดสินใจเลิกขายเหล้าเบียร์บุหรี่ แต่ก็ยังขายตาข่าย

ดักปลา ตาข่ายดักนกยาฆ่าแมลง ที่เหลือจากการขายของชำอยู่ในร้าน และได้เริ่มค้าขายชุดสังฆทาน และ

โลงศพ   ทำไมทั้งๆ ที่ลูกทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาไม่เคยขาด แต่การค้าของลูกจึงขาดทุนมาตลอดคะ


       คุณครูไม่ใหญ่

      เหตุที่หลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำ จากนั้นเปลี่ยนมาเป็นค้าขายชุดสังฆทานและโลงศพจนขาด

ทุน เพราะกำลังทานบารมีของลูกยังไม่เต็มที่ อีกทั้งยังไม่หักดิบในการเลิกมิจฉาวณิชชาทั้งหมด ยังขายตา

ข่ายดักปลาตาข่ายดักนก ยาฆ่าแมลงอยู่ บุญจึงยังส่งผลไม่เต็มที่ เพราะบาปที่ขายอย่างนี้ มันมาบังเอา

ไว้ ทำให้บุญไม่ได้ช่องส่งผล หรือได้ช่องก็นิดเดียว

     แม้จะทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาไม่ขาด แต่เข้าลักษณะบุญก็ทำกรรมก็สร้างดังนั้น ต้องเลิกค้า

ขายตาข่ายและยาฆ่าแมลงเด็ดขาด แล้วเปลี่ยนมาขายของกินของใช้ที่คนต้องกินต้องใช้บ่อยๆ แล้วบุญก็

จะส่งผลได้เต็มที่


 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


 

 Total Execution Time: 0.0010103503863017 Mins