สร้างบุญถึงที่สุด แล้วจะเป็นผู้ชนะ

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2560

สร้างบุญถึงที่สุด แล้วจะเป็นผู้ชนะ

 

 

ถ้าเราอยู่ในธรรม เราดูคนทางธรรมให้ออก

แล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยาก

เลย เพราะโลกหยาบกว่าธรรม

ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ในชาตินี้

ในขณะที่เราต่อสู้ถึงที่สุดแล้ว

ก็ให้คิดว่าชาติต่อไปเราต้องชนะ

เราต้องชนะให้ได้

แล้วสร้างบุญในชาตินี้ให้มาก ให้หนักกว่าเดิม

ให้แก้ไขที่ตัวเราเอง

ให้สร้างบุญ

สร้างความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ในตัวเราให้

หนักยิ่งขึ้น

แล้วเราจะเป็นผู้ชนะ

 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒