รสศาสนา

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2561

รสศาสนา
 

           พบพระพุทธศาสนา ไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยอายนัก อายนัก อายนักด้วยประการเป็นไฉน?

           อายโดยอาการว่า มาพบพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาคืออะไร คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไร?

           สอนทำใจให้สงบระงับสอนให้ทำใจหยุดนิ่ง

           ชั่วด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ให้ทำชั่วทีเดียว

           ทำแต่ดีด้วยกาย วาจา ใจ

           ทำใจให้ใส

           ใสหนักเข้า ใสหนักเข้าก็เข้าถึงพระรัตนตรัย เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะสังฆรัตนะ

           ถ้าไม่เข้าถึงพุทธรัตนะ ก็ไม่รู้จักพระพุทธศาสนา

           ไม่เข้าถึงธรรมรัตนะ ก็ไม่รู้จักพระธรรมในพระพุทธศาสนา

           ไม่เข้าถึงพระสังฆรัตนะก็ไม่รู้จักพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

           ไม่รู้จักจริงๆ รู้จักแต่ชื่อ ไม่รู้จัก ไม่เห็น ไม่ได้ ไม่เข้า ไม่ถึง ก็ได้ชื่อว่าไม่รู้จัก ไม่รู้จักก็ได้ชื่อว่าไม่ได้ลิ้มรสศาสนา

            ถ้าไม่เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะสังฆรัตนะ ก็ไม่ได้ลิ้มรสศาสนาล่ะ นี่เป็นตัวศาสนาสำคัญทีเดียว

            ลิ้มรสน่ะเป็นไฉน ?

            ก็ไม่รู้จักรสศาสนาน่ะสิ ก็รสศาสนาตัวพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะสังฆรัตนะ รสชาดเป็นยังไง พวกเข้าถึงถามดูก็ได้ เข้าถึงพุทธรัตนะแล้วรสชาดเป็นยังไง

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "หิริโอตตัปปะ"
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0033729990323385 Mins