อัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2562

อัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์
อัศจรรย์บุญ ยิ่งใหญ่ ไทยเมียนมาร์
อัศจรรย์ชน ศรัทธา มากมหาศาล
อัศจรรย์พุทธ ศาสนา อัปปมาณ
อัศจรรย์งาน ตักบาตร สองชาติชน
อัศจรรย์ใจ ใสงาม ความรักศาสน์
อัศจรรย์ชาติ เมียนมาร์ ศรัทธาล้น
อัศจรรย์นัก อัศจรรย์ยิ่ง มิ่งมงคล
อัศจรรย์ผล บุญอนันต์ สันติเทอญฯ
๒๐ กันยาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0062117020289103 Mins