สอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดเขียนเขต ตำบลบางยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2563

สอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ วัดเขียนเขต ตำบลบางยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้จัดการจัดประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับประเทศ (หรือเรียกว่า จัดสอบบาลีสนามหลวง) แก่คณะสงฆ์และฆราวาสทั่วประเทศที่เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ วัดที่เป็นสนามสอบทั่วประเทศ

วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในสนามสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งในปี ๒๕๖๓ นี้มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบตามจำนวนดังนี้ 
๑) ประโยค ๑ - ๒ จำนวน ๓๕๔ รูป
๒) ประโยค ๓ จำนวน ๑๕๘ รูป
๓) ประโยค ป.ธ. ๔ จำนวน ๑๐๓ รูป
และมีฆราวาสเข้าสอบตามจำนวนดังนี้
๑) บาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ จำนวน ๓๒ ท่าน
๒) บาลีศึกษา ประโยค ๓ จำนวน ๑๐ ท่าน
๓) บาลีศึกษา ประโยค ๔ จำนวน ๗ ท่าน


สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025897634029388 Mins