กรวดน้ำตอนเย็น อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2563

กรวดน้ำตอนเย็น อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

กรวดน้ำตอนเย็น
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

บทต่อไปนี้ใช้สวดเพื่อกรวดนํ้า อุทิศบุญกุศลแก่ผู้มีคุณทั้งหลาย มีบิดามารดา เป็นต้น
(นำ) (หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถาอธิษฐานอุทิศส่วนบุญกันเถิด.)

บทกรวดน้ำแบบยาวเป็นคาถาของเก่า
(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ, ด้วยบุญนี้ อุทิศให้ :-
อุปัชฌายา คุณุตตะรา, อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ ;
อาจะริยูปะการา จะ, และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ;
มาตา ปิตา จะ ญาตะกา, ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ ;
สุริโย จันทิมา ราชา, สูรย์จันทร์ และราชา ;
คุณะวันตา นะราปิ จะ, ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ ;
พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ, พรหม มาร และอินหราช ;
โลกะปาลา จะ เทวะตา, ทั้งทวยเทพ และโลกบาล ;
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ, ยมราช มนุษย์มิตร ;
มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ, ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ ;
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ, ขอให้ เป็นสุขศานต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์ทน ;
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม, บุญผอง ที่ข้าทำจงช่วยอำนวยศุภผล ;
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ, ให้สุข สามอย่างล้น ;
ขิปปัง ปาเปถะ โวมะตัง, ให้ลุถึงนิพพานพลัน ;
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ, ด้วยบุญนี้ ที่เราทำ ;
อิมินา อุททิเสนะ จะ, และอุทิศ ให้ปวงสัตว์ ;
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ, เราพลันได้ ซึ่งการตัด ;
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง, ตัวตัณหา อุปาทาน;
เย สันตาเน หินา ธัมมา, สิ่งชั่ว ในดวงใจ ;
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง, กว่าเราจะถึงนิพพาน ;
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ, มลายสิ้น จากสันดาน ;
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว, ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด ;
อุชุจิตตัง สะติปัญญา, มีจิตตรง และสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ ;
สัลเลโข วิริยัมหินา, พร้อมทั้งความเพียรเลิศ เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย ;
มารา ละภันตุ โนกาสัง, โอกาส อย่าพึงมีแก่หมู่มาร สิ้นทั้งหลาย ;
กาตุญจะ วิริเยสุ เม, เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม ;
พุทธาทิปะวะโร นาโถ, พระพุทธผู้บวรนาถ ;
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม, พระธรรมที่พึ่งอุดม ;
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ, พระปัจเจกะพุทธสม- ;
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง, ทบพระสงฆ์ ที่พึ่งผยอง ;
เตโสตตะมานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพนั้น ;
มาโรกาสัง ละภันตุ มา,  ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง ;
ทะสะปุญญานุภาเวนะ, ด้วยเดชบุญ ทั้งสิบป้อง ;
มาโรกาสัง ละภันตุ มา. อย่าเปิดโอกาสแก่มาร เทอญ.


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019590655962626 Mins