สมาทาน แปลว่า การถือเอา, การรับเอา, การถือปฏิบัติ ..สมาทานศีล คือ การรับศีลมาเป็นหลักปฏิบัติ
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงมีพระทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, เป็นดวงประทีปของชาวโลก,
...อ่านต่อ
 พระตถาคตเจ้า, ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณแล้ว, ทรงแสดงพระธรรมจักร, อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า,
...อ่านต่อ
 พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด, ณ ภายใต้มหาโพธิพฤกษ์
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงเป็นสัพพัญญู, เป็นที่พึ่งของชาวโลก, ประสูติจากพระครรภ์ของพุทธมารดา,
...อ่านต่อ
(นำ) องค์ใดพระส้มพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธะสันดาน ตัดมูลเกลสมาร     บ่ มิหม่นมิหมองมัว
...อ่านต่อ
ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, คำแปล เราทั้งหลาย, ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า,
...อ่านต่อ
อัชชายัง มาฆะปุณณะมี, สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ, วันนี้ มาประจวบวันมาฆปุรณมี, เพ็ญเดือน ๓
...อ่านต่อ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุพโธ เม สะระณัง วะรัง คำแปล ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
...อ่านต่อ
ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉันทร์ และพระราชพิธีอื่น ๆ พระพุทธเจ้ามีพระสัพพัญญุตญาณ ; พระธรรมประเสริฐเป็นโลกุตตระ ;
...อ่านต่อ
บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวนํ้า เครื่องทิพย์นานาเป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวาร
...อ่านต่อ
ขอเดชะบุญ ตั้งจิตเจตนา ศรัทธาเปรมปรีดิ์ ชื่อว่าเข็ญใจ อย่าได้เกิดมี แก่ตัวข้านี้ จนถึงนิพพาน
...อ่านต่อ
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใดเป็นบุญ กุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
...อ่านต่อ
มนุษย์เราเอ๋ย เกิดมาทำไม นิพพานมีสุข อยู่ไยมิไป
...อ่านต่อ
เกศาผมหงอก บอกว่าตัวเฒ่า ฟันฟางผมเผ้า แก่แล้วทุกประการ ตามืดหูหนัก ร้ายนักสาธารณ์
...อ่านต่อ
พระคาถาบทนี้ ควรจะสวดภาวนาเป็นประจำ อย่าได้ขาดจะได้เป็นเครื่องคุ้มกันอาวุธ ทั้งอยู่ยงคงกระพัน
...อ่านต่อ
ลักษณะธรรมทีไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือ
...อ่านต่อ
วิธีและขั้นตอนในการบวชก็เหมือนกับที่ทล่าวมาแล้ว จะกล่าวเฉพาะคำขอต่าง ๆ ที่ แตกต่างกันเท่านั้น ดังนี้
...อ่านต่อ
กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะบรรพชาอุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือ เข้าไปในที่ประชุมสงฆ์ วางผ้าไตรไว้ข้างลำตัวด้านซ้ายรับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์
...อ่านต่อ
หลังจากถวายเครื่องสักการะแก่พระอุปัชฌาย์ กราบ ๓ หน แล้วให้อุ้มผ้าไตรประนมมือยืนขึ้นโดยความเคารพเปล่งวาจาขอบรรพชา หยุดตามจุดจุลภาค ดังนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล