คำสมาทานศีล ๕

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2564

คำสมาทานศีล ๕

คำสมาทานศีล ๕

๑. ปาณาติปาตา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

          ๑. ปาณาติปาตา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
         ข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง หรือทรมานสัตว์และจ้างวานผู้อื่นฆ่า.
ผลจากการรักษาศีลข้อ ๑. คือ ทำให้จิตใจอ่อนโยน มีเมตตามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุยืนยาว ไม่ประสบอบัติเหตุ.

๒. อะทินนาทานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

          ๒. อะทินนาทานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
        ข้าพเจ้าของดเว้นจากการลักทรัพย์ หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้.
ผลจากการรักษาศีลข้อ ๒. คือ ภูมิใจในตัวเอง เกิดชาติหน้าจะไม่ถูกปล้น ไม่ถูกไฟไหม้บ้าน ไม่ถูกโกง ไม่ยากจน.

๓. กาเมสุมิจฉาจารา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

          ๓. กาเมสุมิจฉาจารา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
        ข้าพเจ้าของดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม (ผิดลูก, เมีย, สามี, คู่ ครองของผู้อื่น)
ผลจากการรักษาศีลข้อ ๓. คือ ครอบครัวไม่แตกแยก เกิดชาติหน้าจะไม่ถูกข่มขืน ไม่เป็นโสเภณี เป็นชายแท้ หญิงแท้ไม่วิปริตทางเพศ.

๔. มุสาวาทา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

          ๔. มุสาวาทา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
          ข้าพเจ้าของดเว้นจากการพูดไม่จริง หรือกล่าวคำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน.
ผลจากการรักษาศีลข้อ ๔. คือ เป็นที่เคารพเชื่อถือ มีบริวารมาก เกิดชาติหน้าจะไม่ถูกหลอก ไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสี ไม่ถูกใส่ความ มีเครดิตดี. 

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

          ๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
       ข้าพเจ้าของดเว้นจากการดื่มสุรา และเสพยาเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท.
ผลจากการรักษาศีลข้อ ๕. คือ ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม สติไม่ฟั่นเฟือน ไม่หลงทำในสิ่งที่ชั่ว หรือเลวทราม เกิดชาติหน้ามีปัญญาดีไม่เป็นคนวิกลจริต หรือคนบ้า.

*สมาทาน แปลว่า การถือเอา, การรับเอา, การถือปฏิบัติ
สมาทานศีล คือ การรับศีลมาเป็นหลักปฏิบัติ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017142597834269 Mins