คำบูชาสถานที่ปรินิพพาน (เจดีย์สถาน เมืองกุสินารา)

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2564

คำบูชาสถานที่ปรินิพพาน (เจดีย์สถาน เมืองกุสินารา)

คำบูชาสถานที่ปรินิพพาน
(เจดีย์สถาน เมืองกุสินารา)

กะรุณาปุณณะหะทะโย        ภะคะวา ปะรินิพพุโต
อิเธวะ โลกะทีโป โย                  ยะมะกะสาลานะมันตะเร.
มะยันทานิสสะ สัมปัตตา  ปะรินิพพุตะภูมิกัง
กะตะปุญญา สะสักการา        ปุพเพ อะเนกะชาติสุ.
สัทธานิวิฏฐะเวเคนะ             สะมุสสาหิตะมานะสา
ติโลกะโชติโก ทีโป                โย โส โลกานุกัมปะโก.
โลเกสุ สัพพะสัตตานัง         จิตเตสุ ตะมะทาละกัง
ปัญจะจัตตาฬีสะวัสสานิ           เทเสต๎วา ธัมมะมามะตัง.
กุสินารายะเมเวตถะ           อุยยาเน ปะรินิพพุโต
วิสาขะปุณณะมีกาเล               ยะมะกะสาลานะมันตะเร
ภะคะวันตัง สุสุทธัง ตัง           นะมามะ ส้กกะโรมะ จะ.
โย เยนะ ปัจฉิมะวาโท        อัปปะมาโท สุเทสิโต
ตัง อะนุสสะระมานาสสะ          อุปปาเทต๎วา สังเวคะตัง.
ภาวะยิสสามะ นิจจันตัง   ปะฏิปัตติปุชายะ จะ
ปูเรสสามะ ยะถาพะลัง              ภาวะนาท๎วะยะมุตตะมันติ.

คำแปล

        พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงมีพระทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, เป็นดวงประทีปของชาวโลก, เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว, ที่ระหว่างต้นสาละทั้งคู่ ณ สถานที่นี้.
       บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ผู้ได้บำเพ็ญบุญไว้ในกาลก่อนหลายภพหลายชาติ, มีศรัทธา, อุตสาหะ, ถือเครื่องสักการะ, มาถึงสถานที่ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์นั้นแล้ว.
      พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ผู้อนุเคราะห์โลก, เป็นดวงประทีปส่องโลกทั้ง ๓, ให้สว่างไสว, ทรงแสดงอมตธรรม, อันกำจัดความมืดในดวงจิตของสรรพสัตว์ในโลกทั้งหลาย, ตลอด ๔๕ พรรษๆ, เสด็จขันธปรินิพพานแล้ว, ที่ระหว่างต้นสาละทั้งคู่,ในวันวิสาขปุณณมี ณ อุทยาน, กรุงกุสินารานี้, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมสักการะพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้บริสุทธิ์พระองค์นั้น.

      ข้าพเจ้าทั้งหลาย, หวนระลึกถึงธรรม, คือ ความไม่ประมาท, อันเป็นปัจฉิมโอวาทของพระองค์, ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว, ให้เกิดความสังเวช, จักบำเพ็ญอัปปมาทธรรมนั้นเป็นนิจ, ด้วยปฏิบัติบูชา, และขอเจริญภาวนาวิปัสสนากัมมัฏฐานอันประเสริฐ, ตามสมควรแก่เวลา เทอญ.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011402563254038 Mins