คำกล่าวบูชามาฆะฤกษ์ ในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2564

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

 

คำกล่าวบูชามาฆะฤกษ์ ในวันมาฆบูชา

อัชชายัง / มาฆะปุณณะมี / สัมปัตตา / มาฆะนักขัตเตนะ / ปุณณะจันโท / ยุตโต / ยัตถะ ตะถาคะโต / อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ / จาตุรังคิเก / สาวะกะสันนิปาเต / โอวาทะปาติโมกขัง / อุททิสิ / อัฑฒะเตระสานิ / ภิกขุสะตานิ / สัพเพสังเยวะ / ขีณาสะวานัง / สัพเพเต / เอหิ ภิกขุกา / สัพเพปิ เต / อะนามันติตาวะ / ภะคะวะโต / สันติกัง / อาคะตา / เวฬุวะเน / กะลันทะกะนิวาเป / มาฆะปุณณะมิยัง / วัฑฒะมานะกัจฉายายะ / ตัสสะหมิง / สันนิปาเต / ภะคะวา / วิสุทธุโปสะถัง / อะกาสิ / โอวาทะปาติโมกขัง / อุททิสิ / อะยัง / อัมหากัง / ภะคะวะโต / เอโกเยวะ / สาวะกะสันนิปาโต / อะโหสิ / จาตุรังคิโก / อัฑฒะเตระสานิ / ภิกขุสะตานิ / สัพเพสังเยวะ / ขีณาสะวานัง / มะยันทานิ /

อิมัง / มาฆะปุณณะมี / นักขัตตะสะมะยัง / ตักกาละสะทิสัง / สัมปัตตา / สุจิระปะรินิพพุตัมปิ / ตัง ภะคะวันตัง / อะนุสสะระมานา / อิมัสสะหมิง / ตัสสะ ภะคะวะโต / สักขิภูเต / เจติเย / อิเมหิ / ทัณฑะทีปะ / ธูปะ ปุปผาทิ / สักกาเรหิ / ตัง ภะคะวันตัง / ตานิจะ / อัฑฒะเตระสานิ / ภิกขุสะตานิ / อะภิปูชะยามะ /

สาธุ โน ภัณเต / ภะคะวา / สาวะกะสังโฆ / สุจิระปะรินิพพุโตปิ / คุเณหิ / ธะระมาโน / อิเม สักกาเร / ทุคคะตะปันนา การะภูเต / ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ / นิพพานายะ จะ.

 

 

คำแปล

ดิถีเพ็ญฤกษ์มาฆะนี้ / ถึงพร้อมวันนี้แล้ว / ในดิถีเพ็ญไรเล่า / สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า / ของเราทั้งหลาย / ได้ทรงแสดง / โอวาทปาติโมกข์ขึ้น / ในที่ประชุมสาวก / พร้อมองค์สี่ประการ / พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้น / ๑,๒๕๐ องค์ / ล้วนแต่ขีณาสพอรหันต์ / อุปสมบทด้วย / เอหิภิกขุอุปสัมปทา / ไม่มีผู้ใดเรียกมา / ยังสำนักพระผู้มีพระภาค / ณ อารามเวฬุวัน / เวลาตะวันบ่าย / ณ ดิถีมาฆปุณณมี /

ข้าพเจ้าทั้งหลาย / มาถึงมาฆปุณณมีนี้ / คล้ายวันสาวกสันนิบาตนั้นแล้ว / มาระลึกถึง / พระผู้มีพระภาค / แม้ปรินิพพานนานแล้ว / เคารพบูชา / พระผู้มีพระภาค / กับภิกษุสงฆ์สาวก / ๑,๒๕๐ องค์นั้น / ด้วยสักการะ / มีดอกไม้ธูปเทียนเหล่านี้ / ณ เจดียสถาน / คือ พระสถูป / และพระพุทธรูป / ซึ่งเป็นพยาน / ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น /

ขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า / กับพระสงฆ์สาวก / แม้ปรินิพพานนานด้วยดีแล้ว / ยังดำรงอยู่ / ด้วยพระคุณทั้งหลาย / จงทรงรับ / เครื่องสักการะเหล่านี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / เพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข / และมรรคผลนิพพาน / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนาน เทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043867508570353 Mins