คำบูชาสถานที่ปฐมเทศนา (ธัมเมกสถูป เมืองสารนาถ)

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2564

คำบูชาสถานที่ปฐมเทศนา (ธัมเมกสถูป เมืองสารนาถ)

คำบูชาสถานที่ปฐมเทศนา
(ธัมเมกสถูป เมืองสารนาถ)

อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง         สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต
ปะฐะมัญจิธะ เทเสสิ           ธัมมะจักกัง อะนุตตัง.
ระตะนัง เสฏฐะมุปปันนัง   สังฆะสังขาตะเมวิธะ
อะภิปูชะนียัฏฐานัง           วันทะนียัญจะ อีทิสัง
อาภะตา ปุญญะกัมเมนะ    ปูเชมะ ระตะนัตตะยัง
พุทธะปูชายะ ทาเนนะ      อิทัญจะ กายะชีวิตัง.
ธัมมะปูชายะ ทาเนนะ      อิทัญจะ กายะชีวิตัง.
สังฆะปูชายะ ทาเนนะ      อิทัญจะ กายะชีวิตัง.
ธัมมะจักเก จะ สังเฆ จะ      ภาวะยามะ อะนุสสะติง
สัทธัมมะเชตถะ วันทามะ    อัฏฐัพพิเธ สะมาคะเต.
ลัทโธกาโส อิทาเนวะ       อัมหากัง สุภะมังคะลัง
สุปะฏิปัตติปูชายะ               ปูเรสสามะ วิปัสสะนันติ.

คำแปล

       พระตถาคตเจ้า, ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณแล้ว, ทรงแสดงพระธรรมจักร, อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า, เป็นครั้งแรก ณ สถานที่นี้.
       พระสังฆรัตนะอันประเสริฐสุด, ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ สถานที่นี้.
       ข้าพเจ้าทั้งหลาย, อันกุศลกรรมนำพามาสู่สถานที่ควรบูชาอย่างยิ่ง, และควรกราบไหว้เช่นนี้, ขอน้อมจิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชา, ธรรมบูชา, และสังฆบูชา เจริญธรรมานุสสติ, ขอนอบน้อมหมู่พระอริยสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม ๘ จำพวก, ซึ่งได้มาประชุมพร้อมกัน ณ สถานที่นี้.
       บัดนี้ ได้โอกาสอันเป็นศุภดิถีแล้ว, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จักบำเพ็ญวิปัสสนาบูชา, ด้วยการปฏิบัติดี, ณ โอกาส บัดนี้ เทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017898996671041 Mins